Ta del av slutrapporten

Slutrapporten är skriven av David Wesström, Olof Friberg och Pål Hansson.

Det finns en stor samhällsnytta att utvinna ur infrastrukturprocesserna om de olika anläggningsmodellerna som levereras från en aktör till en annan anpassas till den mottagande aktörens behov och tillhörande krav på informationen.

Arbetet i FoU-projektet ”Etappvisa BIM-modeller” har resulterat i en processkartläggning av framförallt de delprocesser där både projektören och entreprenören är involverade. Från detta arbete har sedan fem ämnesområdesmodeller valts ut för det fortsatta arbetet. En del av arbetet har omfattat en analys av hur uppdelningen av informationen skulle kunna ske med avseende på etapper, delområden, anläggningsdelar etc.

I arbetet har även ingått att ta fram ett system för hur kravställandet ska ske från entreprenör till projektör. Kravställandet och modelluppbyggnaden har sedan prövats mot ett antal pågående delprojekt. Arbetet har huvudsakligen drivits i formen av ettantal arbetsgrupper med en bred bemanning av projektörer och entreprenörer. Underlaget för kravställandet bygger på en inventering av idag förekommande KMI-upplägg (Kravspecifikation för Modell- och Informationshantering). Undersökningen har begränsats till att omfatta Norden. Denna genomgång kan utgöra en värdefull grund för det fortsatta arbetet med att ta fram en KMI för infrastrukturprojekt.

Projektets huvudsakliga resultatet är:

  1. Ett förslag på hur kravställandet av informationshanteringen mellan projektör och entreprenör kan ske. Detta har bl.a. resulterat i en utveckling av en KMI-mall.
  2. Ett förslag på hur olika etappindelningar kan hanteras i projekterings- och produktionsprocessen, förslag på benämningar samt hur dessa kan implementeras i CoClass [5,6].
  3. Förslag på förbättrade metoder för hantering av informationsmängder och modeller i gränssnittet mellan projektör och entreprenör. I FoU-projektet har det utvecklats, kravställts och produktionsanpassats fem olika ämnesområdesmodeller.

Slutsatsen är att det finns stora möjligheter att effektivisera informationshanteringen mellan projektör och entreprenör. En framgångsfaktor är att se till att ha ett tydligt kravställande gentemot informationsproducenterna. Viktiga parametrar är möjligheten att hantera indelning av informationen i b.la. produktionsetapper. För att nå ända fram krävs fortsatt arbete inom bl.a. standardisering, samarbetsformer, programutveckling och nya metoder för informationshantering.

Läs mer om projektet!

Uppdaterad den