Syftet med projektet är att med hjälp av mikrolärande öka kunskapen om digitalisering inom samhällsbyggnadssektorn, genom att sprida resultat från projekt inom Smart Built Environment, på ett sätt som blir lättillgängligt och kan spridas till en bred målgrupp. Projektet har inletts av en kort förstudie med en kartläggning av metoden mikrolärande och åskådliggörande med några olika exempel. Under genomförandefasen görs ett större arbete med att ta fram utbildningspaket via Mikrolärande för tre pågående projekt inom Smart Built Environment. Dessa projekt är:

- Projektet börjar med med DigiGrow under första kvartalet i år och fortsätter sedan med de övriga två samarbetsprojekten. Vi kommer löpande lägga ut information om utbildningspaketen som tas fram, berättar, Ann-Christin Kjellson, Blue Science Park, som är projektledare.

Projektet ska bidra till att Smart Built Environments övergripande effektmål uppfylls genom mer lättillgänglig kunskapsspridning. Mer specifikt är syftet att förädla och ta vara på projektresultat genom tillämpning av mikrolärande på projekt inom Smart Built Environment för att bidra till att höja kunskapsnivån inom hela sektorn. Det innebär ett brett bidrag från många till alla genom att testa en utbildningsplattform som de olika projekten kan använda även framåt för att sprida sina resultat. De tre utbildningspaketen kommer att testas av representanter från respektive målgrupp och projektet har dessutom en kompetent referensgrupp, som kommer att få lämna synpunkter och idéer.

Upphandlad leverantör av lärplattform och pedagogiskt stöd under projektet är företaget TicTac.

- En slutrapport tas fram i slutet av projektet. I rapporten ska vi redovisa hur man kan arbeta med mikrolärande utifrån de tre konkreta exemplen, som tagits fram. En utvärdering av resultatet kommer att göras och projektet kommer att ta fram förslag till hur en fortsatt framtagning och förvaltning av sådana utbildningspaket bör fungera, inklusive förvaltning av lärplattformen, avslutar Ann-Christin.

Uppdaterad den