Ett ytterligare syfte med projektet var att visa på hur den beräknade CO2-belastningen kan visualiseras för att ge ett enklare beslutsfattande med insikt om hållbart byggande i tidiga skeden, planering, anbud och produktion. Läs mer om projektet.

Grundflödet är att i ett tidigt skede av byggnadsverket, till exempel en A-ritning, utgå från nödvändigt mängdunderlag (st, m, m2, etc.) som erhålls från aktuella modellobjekt i en objektmodell (IFC). Länkning till kalkyl sker antingen genom en mängavtagning från modellen som skapar mängdposter för vidare bearbetning till kalkylposter, eller direkt hämta mängduppgifter från modellobjekt mot förberedda kalkylposter för motsvarande byggdelar. För att en lösning ska vara praktiskt genomförbar, behöver översättningen mellan objektmodell och motsvarande kalkylposter ske så automatiskt som möjligt. I dagsläget, krävs det ofta en hel del handpåläggning då vi saknar en pålitlig standard att använda. Utöver detta, kan det också finnas behov av att kunna justera och byta ut de ingående resurserna, för att få en mer rättvisande beräkning av CO2 ekvivalenter. Att ge möjligheten att styra över ingående resurser för ett exaktare beräkning av CO2-belastningen, kräver att resursernas miljövarudeklarationer (EPD:er) finns tillgängliga i digitalform som möjliggör automatisk databehandling.

För att lösningen ska vara bredare gångbar i ett ”öppet” informationsflöde, krävs det att strukturen för hur CO2-belastningen lagras, sätts i form av nationella eller internationella riktlinjer.

När det gäller själva visualiseringen av klimatdata, behövs det nationella riktlinjer i en digital form som möjliggör automatisk databehandling, som kan användas i samband med en visualisering. Det är också önskvärt att kunna få med kravställningen gällande CO2-belastningen för ett byggnadsverk, som en del av objektmodellen, alternativt i en annan digital form som medför automatisk databehandling.

Sammanfattningsvis kan sägas att det tekniskt går att genomföra det som var målbilden med projektet. Däremot saknas det nationella och internationella standarder och riktlinjer, för att en lösning ska vara praktiskt genomförbar.

Ta del av projektets slutrapport

Uppdaterad den