Syftet med projektet Digitaliseringsdrivna värden och affärsmodeller i samhällsbyggnadssektorns ekosystem: En detaljerad framtidsspaning är att via ett ekosystemsperspektiv kartlägga hur värde skapas idag av aktörerna i samhällsbyggnadssektorns traditionella värdekedja och utifrån det sen identifiera, diskutera, och katalysera framtida omställningar av digitaliseringsdrivna affärsmodeller och samarbetsformer. Projektledare är Martin Löwstedt från Chalmers.

Projektet Data Templates – Proof of Concept ska visa hur man kan nyttja datamallar för att tillgängliggöra standardiserad produktinformation i en digital värdekedja, från tillverkare till digital produktmodell. Projektet ska också att i dialog med andra initiativ och intressenter identifiera vad som redan idag fungerar, och att därefter identifiera kvarvarande brister som är prioriterade för marknaden att utveckla och komma överens om för att informationsflödet ska fungera. Projektledare är Projektledare är Jeanette Sveder Lundin, Skanska.

Uppdaterad den