Viable Cities är ett systerprogram till Smart Built Environment med fokus på smarta hållbara städer. Programmets mission är att snabba på omställningen till klimatneutrala städer till 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Viable Cities beskriver sig som en katalysator för nya former av samarbete mellan nationella myndigheter och kommuner och nya former av lokalt samarbete mellan kommuner, näringsliv, akademi, forskningsinstitut och civilsamhälle. Klimatkontrakt 2030 är ett sådan ny form av samarbete mellan stat och kommun och lokala intressenter. Det är ett avtal där alla parter tar på sig att konkret bidra till att öka takten i klimatomställningen.

I december 2020 signerades Klimatkontrakt 2030 av de politiska ledningarna i nio kommuner, Enköping, Järfälla, Göteborg, Stockholm, Malmö, Lund, Umeå, Uppsala och Växjö och på nationell nivå av generaldirektörerna för fyra myndigheter: Energimyndigheten, Vinnova, Formas och Tillväxtverket samt av Viable Cities.

Om uppdraget

Strategin Digitalisering och digitala verktyg för omställning till klimatneutrala städer är ett utvecklingsprojekt initierat av Viable Cities som ska möjliggöra att stärka förmågan att ställa om, att göra det i samverkan på tvärs i samhället och involvera medborgare som medskapare i stadens framtid. Syftet med strategin är att tydliggöra på vilka sätt digitalisering och digitala verktyg kan vara centrala i klimatomställningen, och att bidra till vidareutveckling av Klimatkontrakt 2030.

Strategin ska särskilt fokusera på möjligheter för att stärka aktörer i städernas förmåga gällande utveckling, samordning och organisering av omställningen till klimatneutrala städer genom digitala verktyg. Verktyg för beslutsstöd är viktigt för denna förmåga. Det är även relevant med digitala lösningar som kan implementeras i samhället för direkt påverkan.

Läs mer om uppdraget och anbudsförfarandet på Viable Cities webbplats.

Uppdaterad den