Slutrapport

Rapportförfattare:

  • Rikard Espling, KRESP Projektledning
  • Javier Carriazo, Jiniba Business Developement
  • Francisco Muños Mansilla, 4iQ
  • Javier Hernández Gracia, 4iQ

Samhällsbyggnadsbranschen ansvarar för kritisk infrastruktur som är en viktig grund i vårt samhälle. Systemen integreras och centraliseras och med det ökar risken för sårbara attacker, intrång med mera. Därför behövs medvetandet öka och rutiner för att arbete med dessa frågor införs i vår bransch.

En ökad användning av byggnader och infrastruktur ökar också behovet av effektivt och kostnadsfokuserat byggande, vilket digitaliseringen kan bidra med. En viktig källa till effektivisering är delning av information via gemensamma verktyg och kanaler. När kritisk information delas mellan många olika parter uppstår risker.

Digitala arbetssätt och verktyg skapar sårbarheter särskilt vid hantering av känslig information. Detta är speciellt olyckligt i den snabbt växande cyberkriminaliteten där organisationer, medborgare och företag ständigt är måltavlor. Det personliga ansvaret och attityder är av avgörande betydelse för god cybersäkerhet. Det gäller oavsett om man uppträder i sin yrkesroll eller som privatperson.

Inom projektet undersöktes cybersäkerheten utanför skyddsperimetern för digitaliseringsprocesser inom byggsektorn. Tillsammans med behovsägare kunde en hotbild formuleras och en protyp avseende en portal med riktlinjer och metoder utvecklas. Projektet är ett första steg till ökad kunskap om olika typer av brott inom Cybersäkerhet inom ramen för Smart Built Environment. Genom projektet har vi startat processen att uppmärksamma branschen kring säkerhetsrisker och sårbarheter, hitta och sprida kunskap för att minska riskerna samt formulera krav på Cybersäkerhet i projekt och förvaltning. Projektet har utgjort en förstudie med systematisk granskning och analys av aspekterna kopplade till cybersäkerhet.

Läs mer om projektet!

Uppdaterad den