Inom ramen för ett projekt inom InfraSweden2030 har rapporten Upphandling som verktyg för hållbar innovation skrivits. Det handlar om arbetssätt som möjliggör innovation istället för att förhindra eller försvåra. En utgångspunkt för arbetet är att det är möjligt att använda våra offentliga medel så de skapar ännu större värde och nytta och bidrar till hållbara innovationer. Uppdraget har utförts av Coinnovate.

- Den offentliga upphandlingen i Sverige omsätter omkring 800 miljarder kronor per år, vilket svarar mot omkring 18 procent av bruttonationalprodukten. Inom EU genomförs offentliga upphandlingar för omkring 2 000 miljarder Euro årligen, vilket motsvarar 19 procent av vår samlade BNP. Byggnadssektorn berör en stor del av upphandlingarna, säger Lisa Johnsson, Coinnovate.

Syftet med detta projekt har varit att – med utgångspunkt för hur upphandling kan resultera i hållbara innovationer – ge en enkel översikt över nuläget, identifiera några goda exempel, beskriva ett antal utvecklande strategiska frågor och ge förslag på vägar framåt som kan intressera relevanta aktörer och kompetenser att fortsätta driva utveckling inom detta område.

Rapporten ger en rad exempel som visar att det är möjligt att skapa innovationer genom upphandlingar – bland annat en underhållsupphandling som stödjer innovation.

Text från InfraSweden2030s webbplats. Läs hela artikeln.


Uppdaterad den