Digg ska ansvara för samordning av programmet för ett digitalt Europa och därmed:

  • vara nationellt kontaktorgan för programmet
  • främja och analysera det svenska deltagandet i programmet
  • samordna det nationella informations-och rådgivningsarbetet om programmet.

Vid genomförandet av uppdraget krävs att Digg har en regelbundenhet i samverkan med andra aktörer. Digg ska därför inledningsvis ta fram ett förslag på hur utformningen av en långsiktig samverkansstruktur, med för programmet berörda myndigheter och andra relevanta aktörer, bör se ut. Förslaget ska omfatta samverkan mellan aktörer både på nationell nivå och EU-nivå. I arbetet ska Digg särskilt beakta erfarenheter som Vinnova har vad gäller programmet Horisont Europa, som Tillväxtverket har vad gäller ERUF och som Post-och telestyrelsen (PTS) har i fråga om Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF).

Digg bör även beakta det av regeringen lämnade uppdraget till Vinnova, Digg, PTS och Vetenskapsrådet att föreslå utformning av ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen.

Digg ska redovisa ett förslag till utformning av en långsiktig samverkansstruktur till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 juli 2021.

Bakgrund

Inom ramen för Europeiska kommissionens förslag till flerårig budgetram för 2021–2027 presenterade kommissionen i maj 2018 en förordning för inrättandet av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027. Förordningen är tänkt att beslutas i april 2021.

Det nya programmet syftar till att stödja den digitala omvandlingen av ekonomi och samhälle i Europa och stimulera en digital transformation som europeiska medborgare och företag kan dra nytta av. Programmet är tänkt att komplettera och skapa synergier med andra instrument i den fleråriga budgeten, i synnerhet med Horisont Europa, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF).

Programmet omfattar totalt 7,6 miljarder euro fördelade på fem specifika mål:

  1. Högpresterande datorsystem (HPC)
  2. Artificiell intelligens (AI)
  3. Cybersäkerhet och förtroende
  4. Avancerade digitala färdigheter
  5. Införande, bästa användning av digital kapacitet och interoperabilitet.
Uppdaterad den