Hittills har många av de digitaliseringsprojekt som kommuner genomfört fokuserat på att digitalisera ärendehanteringsflödet snarare än att skapa nya processer som till fullo nyttjar de möjligheter som ett obrutet informationsflöde ger. Effektiv informationsförsörjning med ett obrutet informationsflöde på digital grund kommer att vara nödvändigt för att bygga och förvalta väl fungerande städer och infrastruktur ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart perspektiv.

Projektet DigiGrow har genomförts som ett utforskande pilotprojekt med mål att hitta vilka verktyg och metoder som fungerar bäst för att etablera det experimenterande arbetssätt som används inom näringslivet för att lyckas med mer komplexa arbetsuppgifter, att utröna hur "silomentalitet" bryts och vad som krävs för att åstadkomma kulturförändring.

Projektmålen var:

  1. Deltagande kommuner har testat och implementerat nya arbetssätt inom samhällsbyggnadsprocessen
  2. Nya samarbetsformer för att öka samarbetet med aktörer i kommunen ska ha testats och utvärderats
  3. En jämförelse mellan nuvarande och de nya arbetssätten har genomförts och analyserats med avseende på både effektivitet samt kostnadsbild
  4. Kommunens och/eller förvaltningens innovationsförmåga har mätts före och efter projektaktiviteterna

En tydlig ökning av innovationsförmågan har påvisats både enskilt hos varje deltagande kommun; Alingsås, Linköping och Umeå samt hos alla tre kommunerna aggregerat.

Det arbetssätt som har lett till ökningen i innovationsförmåga och hjälpt förvaltningarna att gå från insikt kring digitaliseringsbehov till faktiskt handling, kan beskrivas som två parallella årshjul. Där ledningsgruppen i det ena hjulet uppdaterar förvaltningens digitaliseringsplan med hjälp av omvärldsbevakning, följt av uppdateringen av det målträd som beskriver kritiska framgångsfaktorer och nödvändiga tillstånd för att uppnå målen med digitaliseringsplanen. Slutligen används nyttorealisering för att stödja prioriteringen av vilka fokusområden som ska utforskas ytterligare och vilka som ska digitaliseras under kommande verksamhetsår.

Det andra årshjulet som föreslås är att innovationsteam arbetar med att utforska de områden som prioriterats av ledningsgruppen med hjälp av metoderna digitalt testlabb för att utreda och lära om teknikalternativ och designsprintar för att utforma framtida arbetsprocesser baserat på lärdomarna från testlabben.

Stort fokus har lagts på prototyping med syfte att lära snabbt och billigt.

Utbildning från projektet DigiGrow

Inom ramen för projektet Mikrolärande har en utbildning tagits fram med utgångspunkt i de erfarenheter som gjort inom DigiGrow. Utbildningen är tänkt att inspirera och tipsa dig som jobbar inom samhällsbyggnadsförvaltningen i en kommun och som vill påbörja ett digitaliseringsarbete. Vi bjuder här på verktyg och metoder som har varit framgångsrika i andra kommuner. Utbildningen förklarar hur du och din kommun bäst påbörjar, eller fortsätter, digitaliseringsresan.

Ta del av utbildningen

Uppdaterad den