Det finns en uppfattning om att upphandling av byggprojekt inom samhällsbyggnadssektorn är ett hinder för utveckling av nya lösningar och innovation. Det upplevs att övervägande tonvikt ligger på kortsiktigt projektfokus och lägsta pris, vilket bidrar till den långsamma utvecklingen. För att skapa en effektivare byggbransch behöver nuvarande strukturer och upphandlingspraxis ifrågasättas. Större vikt behöver läggas vid hur man kan främja innovation, för att därigenom utveckla samhällsbyggnadsbranschen mot högre effektivitet och en mångfald av affärsmodeller. Detta projekt baseras på tidigare genomförda studier inom Smart Built Environment som har bekräftat bilden av att upphandling upplevs som en barriär. Men det finns goda exempel på projekt och organisationer att lyfta fram och dra lärdom av, vilket skulle kunna bidra till att höja kunskapsbasen och utveckla svenska samhällsbyggnadssektorns upphandlingsstrategier och framtida utveckling. Denna studie beskriver upphandling som driver innovation, nya lösningar och andra värden än pris som en utgångspunkt för fortsatt arbete.

Resultaten visar att flera orsaker bidrar till att upphandling utgör en barriär mot innovation, samtidigt finns det goda exempel att lära av. Metoder och verktyg för att handla upp innovation, nya lösningar och andra värden finns i stor utsträckning idag, men de används inte i tillräcklig utsträckning. Detta beror bland annat på kortsiktigt tänkande, organisationsstrukturer, kompetens och resurser samt avsaknad av vilja och incitament att ta risker. Innovationsförmåga kan beskrivas som en organisations förmåga att tidigt tänka i möjligheter för nya lösningar, men det kräver att man känner sina behov och kan kommunicera dem till marknaden. Beställande organisationer måste vara beredda att acceptera och hantera risker i projekt för att kunna nå framsteg, vilket kräver ett visst mått av mod och ambition. Dessutom måste man vara öppen till, och ha former för, samverkan med leverantörer för att gemensamt hitta lösningar till behoven. Innovation sker till stor del genom samverkan. Upphandling som främjar utveckling kommer att kräva mer resurser och kompetens än att göra samma i projekt efter projekt. 

Uppdaterad den