Projektet har letts av Pontus Bengtson, Autodesk, i samarbete med Lars Harrie, Lunds universitet, Cristina Lázaro Morales, Plan B, Henrik Linderoth, Tekniska högskolan Jönköping, Anna Neidenström, Trafikverket och Håkan Norberg, Plan B.

Syftet med projektet Nationell Standardiseringsstrategi för digital samhällsbyggnadsinformation är att få en branschgemensam samsyn på prioriteringar avseende Sveriges arbete med standardisering av samhällsbyggnadsinformation. Målet med projektet är att leverera ett ramverk för strategiarbetet fram till 2030 samt ett strategiskt program för den första 3-årsstrategin.

Strategin består av vision och mission samt ett program med åtta projekt. Visionen för standardiseringsstrategin lyder:

En samhällsbyggnadssektor där samsyn råder kring vad som ska prioriteras avseende standardisering för att främja en effektiv informationshantering.

Visionen uppnås genom att ”Gemensamt fokusera på de prioriterade och konkreta projekt som ska genomföras. Projekt som syftar till att skapa en gemensam informationsstruktur med maximal brukarnytta.” Detta är projektets mission.

Åtta projekt rekommenderas under första strategiperioden, som är huvudsakliga åtgärdsområden i kommande arbete för att nå visionen. De åtta föreslagna projekten under första strategiperioden är:

  1. Test av nationella specifikationer för kommuners och byggprojekts användning av storskaliga geodata
  2. Leveransspecifikationer för utbyte av BIM- och geodata mellan byggprojekt och kommuner
  3. Standardiserad process för modellbaserad granskning
  4. Bastillämpningar för SS-EN ISO 19650
  5. Bastillämpningar för CoClass
  6. Leveransspecifikationer med IFC
  7. Leveransspecifikationer för miljödata
  8. Leveransspecifikationer för överlämning till användning och förvaltning.

För att förenkla för finansiering och säkerställa beroende mellan projekten föreslås att de drivs som ett strategiskt program. I och med projektavslutet lämnas detta program över till Samhällsbyggandets Regelforum som får ansvar för genomförandet. Förutom de åtta projekten föreslås att det ska ske arbete med att ta fram en ny processkarta under strategiperioden.

Ta del av projektets slutrapportering

Uppdaterad den