Projektet Att gå från ord till handling: Nyutexaminerades potential för att stödja digitaliseringsdriven innovation i byggbranschen tog sin utgångspunkt i observationen att nyutexaminerade studenter kan utgöra en viktig källa till att främja innovation i organisationer. Det finns en föreställning om att digitaliseringen skulle kunna transformera byggbranschen, men traditionellt har spridningen av digitaliseringsdriva innovationer varit långsam inom branschen. Samtidigt har det dock visat sig att nyutexaminerade studenter som kommer till branschen har en relativt hög IT-mognad. Mot denna bakgrund var forskningsprojektets övergripande syfte att öka förståelsen hur organisationer inom byggbranschen kan dra nytta av potentialen hos nyutexaminerade studenter för att främja en digitaliseringsdriven innovation

Omvänt mentorskap för att driva digital transformation

En slutsats som kan dras är att de nyutexaminerade kan ta rollen som digitala ambassadörer som stöttar med att sprida användningen av digitala verktyg inom organisationen. Visserligen har det inte funnits någon uttalad strategi i de studerade företagen för hur nyutexaminerades digitala kompetenser ska kunna tas tillvara. Däremot har den befintliga strategin att para ihop de yngre oerfarna med de äldre erfarna medarbetarna fungerat som en möjliggörare för ett omvänt mentorskap. För att detta ska fungera måste dock de nyutexaminerade själva våga ta initiativ till att visa sina mindre teknikmogna kollegor hur digitala verktyg kan användas, främst genom enkla exempel där den omedelbara nyttan är uppenbar.

För att bättre ta till vara de nyutexaminerades digitala kompetenser är ett viktigt första steg att chefer explicit uppmuntrar de nyutexaminerade att ta initiativ till att visa mindre teknikmogna kollegor hur digitala verktyg kan användas, det vill säga att de nyutexaminerade får ”leda kon till vatten och milt doppa huvudet”. Samtidigt skulle de mindre teknikmogna medarbetarna uppmuntras till att ta mod till sig och be de nyutexaminerade visa vad man kan göra med digitala verktygen. Ytterligare en positiv effekt om de nyutexaminerade uppmanas att dela med sig av sina digitala kunskaper är det snabbare känner att de tydligt bidrar till arbetet.

Skapa insikt om digitaliseringens möjligheter och begränsningar

För att de nyutexaminerade ska kunna vara med och bidra till en digital transformation av byggbranschen finns det dock två generella hinder. För det första konstaterar de nyutexaminerade att tar tid att lära sig hur branschen fungerar och hur affärer görs, det vill säga hur verksamheten organiseras. Detta innebär att det blir svårt att se hur digitaliseringen kan påverka organisering på en mera övergripande nivå. Men det ska samtligt understrykas att de nyutexaminerade relativt snabbt kan bidra med kunskap kring hur processer i deras dagliga arbete kan utvecklas med hjälp av digitala verktyg.

För det andra, de som besitter kunskapen om hur affärer görs och hur branschen fungerar med andra ord chefer på olika nivåer, har för lite generell kunskap om digitaliseringen. Detta innebär att förmågan saknas att kunna koppla ihop hur digitaliseringen kan var del av lösningen på upplevda problem, eller vilka
utvecklingsmöjligheter digitaliseringen kan ge. Ett första steg mot att hantera detta hinder skulle kunna vara att skapa gemensamma arenor där chefer och mera ”IT-mogna” kan mötas för att diskutera upplevda problem i verksamheten och hur digitaliseringen skulle kunna vara en del av problemlösningen. Dessa arenor skulle kunna fungera som en katalysator för att skapa insikter om vilka möjligheter och begränsningar digitaliseringen ger för verksamhets- och affärsutveckling.

Metod

För att uppnå studiens syfte har en kombination av datainsamlingsmetoder används. 18 nyutexaminerade studenter med ett till sex års arbetslivserfarenhet intervjuades, samtidigt som sex stycken seniora chefer intervjuades. Därefter genomfördes fokusgruppintervjuer, dels med en grupp nyutexaminerade, dels med en grupp chefer. Syftet med dessa fokusgruppintervjuer var att diskutera och analysera de resultat som kommit fram under intervjuerna.

Avslutningsvis genomfördes en fokusgruppintervju där både nyutexaminerade och chefer deltog. Syftet med denna fokusgrupp var att diskutera lösningar kring hur nyutexaminerades digitala kompetenser kan tas tillvara.

Slutrapport: Att gå från ord till handling: Nyutexaminerades potential för att stödja digitaliseringsdriven innovation i byggbranschen.

Uppdaterad den