Webbinariet är öppet för alla intressenter inom samhällsbyggnad. Vi kommer diskutera nyttor med digitala tvillingar och analysverktyg inom arbete med mål och budget, strategier, översiktsplaner, detaljplaner, stadsutvecklingsprojekt, befintliga miljöer med mera. Likaså vilka behov av resurser som finns för att utveckla digitala tvillingar och analysverktyg samt hur vi skulle kunna samarbeta och dela på resurser.

Ta del av programmet den 30 maj, kl. 13.00-14.30 och anmäl dig och dina kollegor.

Projektet Genomförandestudie digital tvilling och analysverktyg för hållbar samhällsutveckling

För att utveckla städer och landsbygd hållbart behövs lättillgängliga fakta på lokal nivå, som visualiseras på ett pedagogiskt sätt. Det finns ett stort behov av verktyg som möjliggör analyser och uppföljning av bebyggd och planerad miljö utifrån hållbar samhällsutveckling.

I det Vinnovafinansierade utvecklingsprojektet Södertörnsmodellen utvecklades verktyget Södertörnsanalysen för att visualisera statistik på områdesnivå över tid. Med Södertörnsanalysen som inspiration har Huddinge och Karlskrona kommun tagit fram Huddingeanalysen och Karlskronaanalysen.

Verktyget Södertörnsanalysen visualiserar statistik på områdesnivå över tid

Nationellt och internationellt ökar intresset för digitala tvillingar. I Sverige pågår utveckling av digitala tvillingar för städer i bland annat Göteborg, Karlskrona, Stockholm och andra kommuner. Smart Built Environment har finansierat förstudien Digitala tvillingar i samhällsbyggnadsprocessen.

Karlskrona kommun utvecklar en digital realtidstvilling

Norrtälje kommun, Karlskrona kommun, Sydväst arkitektur och landskap och Huddinge kommun har fått medel av Smart Built Environment för att göra en genomförandestudie avseende utveckling och förvaltning av digitala verktyg, där digital tvilling och analysverktyg på områdesnivå kombineras.

Sådana verktyg skulle bli mycket värdefullt inför:

  • Upprättande och uppföljning av mål och budget för kommuner
  • Upprättande, uppdatering och uppföljning av översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, strategier och styrdokument för kommuner
  • Samhällsplanering till exempel avseende bostadsförsörjning och kommunikationer
  • Upprättande av styrdokument och vid uppföljning av stadsutvecklingsprojekt
  • Uppföljning av den bebyggda miljön i ett område, stad eller kommun
  • Planering och uppföljning av Agenda 2030-arbetet för kommuner, regioner, näringsliv, civilsamhället och akademin
  • Arbete för folkhälsa, mot segregation, förebyggande arbete för barn och unga

Målgruppen för projektets resultat är främst kommuner, regioner, byggbolag, fastighetsbolag, konsulter, arkitekter, civilsamhället och akademin. Medborgare och verksamheter är också målgrupp, då verktygen kan användas i dialoger och för att skapa engagemang för hållbar utveckling hos medborgare och företag. Efter genomfört projekt kan utveckling av fullskaliga verktyg ske i samverkan med andra aktörer från målgruppen.

Uppdaterad den