Från tidig planprocess till färdigt projekt tar det ofta mer än 8 år. Projekteringsarbetet är procentuellt sett en liten del av projekteringen och även av en byggnads livslängd. Förstudier och programarbete är i sin tur en liten del av projekteringen. Ändå är det här de absolut viktigaste besluten fattas. De beslut som fattas gällande gestaltning, byggnadstyp, målgrupp etc. påverkar både det påföljande projekteringsförfarandet och den resulterande stadsbilden, och kan få både förödande och fantastiska effekter på slutresultatet.

Läs slutrapporten

Rapporten är skriven av Sofia Malmsten & Erik Forsberg, Parametric Solutions AB

Informationen i tidiga skeden är begränsad och svårtillgänglig. Bara inom samhällsbyggnadsprocessen finns idag en kostnad på mellan 22–42 miljarder kronor per år för att söka, omforma eller omskapa information. Antaganden måste göras och ofta är tiden knapp. Information från förstudier, detaljplaner och andra typer av geodata är ofta utspridd och skickas fram och tillbaka mellan olika inblandande i pdf format. Viktig information blir svårtillgänglig eller går förlorad.

Beslut rörande potentiella markförvärv där det finns flera intressenter behöver ofta fattas på kort tid, vilket gör att beslut ofta måste tas med ofullständig information på bordet. När ett beslut tas med bristfälligt beslutsunderlag eller ofullständiga förstudier tas stora risker. Stora delar av projektet kan behöva omarbetas i ett senare skede vilket i sin tur leder till förseningar och utdragna beslutsprocesser.

Parametric Solutions AB är ett startup-bolag inom ”PropTech”. Med hjälp av algoritmer och AI tar vi fram ett stort utbud av designförslag för tidiga skeden. Som lösning på ovanstående problem behöver informationsmängderna standardiseras och tillgängliggöras för fler involverade aktörer – och vi löser detta med hjälp av parametrisk- och generativ design i en molnbaserad miljö. Parametric Solutions hjälper arkitekter och fastighetsutvecklare att skapa, utvärdera och jämföra hundratals designlösningar inom loppet av minuter - utan att de behöver interagera med kod. Alla olika scenarios/designförslag jämförs och visualiseras. Vi kvantifierar hållbarhetsmål och jämför dessa med byggkostnader och spatiala kvaliteter. Detta för att underlätta beslutfattningsprocessen, minska riskerna och i slutändan skapa bättre och mer hållbara städer.

För att kunna utnyttja plattformens fulla potential behöver designalgoritmerna i plattformen kombineras med data om den aktuella fysiska platsen. Inom ramen för innovationsidén utvecklas därför kopplingen till öppna, plastbaserade data och GIS. Projektet utreder hur geografiska data i form av exempelvis gis-data, detaljplaner och fastighetsgränser kan integreras direkt med generativ design i plattformen för ett obrutet informationsflöde i tidiga skeden.

Uppdaterad den