Under hösten 2022 söker vi dina synpunkter och förslag på branschgemensamma frågor som Smart Built Environment ska arbeta med. Vi fokuserar framför allt på våra temaområden Informationsinfrastruktur samt Värdekedjor och affärsmodeller. Förslagen vi söker ska vara av branschgemensamt intresse och bidra till en positiv förändring av samhällsbyggandet, med digitaliseringen som drivkraft.

Strategiska projekt accelererar förändring

Inom Smart Built Environment pågår en mängd projekt. Många projekt har kommit till genom öppna utlysningar. Andra projekt är så kallat ”strategiska”. Dessa har initierats av programstyrelsen och tagits fram i en öppen process. Projekten är utvalda för att accelerera förändringen av samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft i samverkan mellan många olika parter. Vi välkomnar ett brett deltagande i projekten!

Kontakta oss

Hösten 2022 initieras nya strategiska satsningar från Smart Built Environments temaområden Informationsinfrastruktur respektive Värdekedjor och affärsmodeller. En viktig uppgift är inventering av åsikter och förslag från samhällsbyggnadssektorns aktörer. Vi bjuder därför in till sex digitala workshoppar där alla intresserade aktörer har möjlighet att ge sina förslag och synpunkter.

Två viktiga temaområden

Temaområde Informationsinfrastruktur behandlar gemensam infrastruktur som sektorn behöver för den digitala och industriella utvecklingen. Inom temaområdet Värdekedjor och affärsmodeller fokuserar vi på samhällsbyggandets värdekedjor och på att hitta lösningar på den fragmentering som idag ofta anges som skäl till suboptimeringar och låga incitament för att skapa värde för slutprodukt och brukare. Temaområdena är strategiska i sin karaktär och hanterar komplexa samband där många aktörer drar nytta av resultatet.

– Utan gemensamma strukturer och standarder för information och kommunikation kan vi inte få den röda tråden av information genom byggprocessen från krav till drift och underhåll. Vi behöver den också för den alltmer viktiga hanteringen av miljödata och hållbarhet av olika slag och inte bara för en effektivare process, säger Väino Tarandi, temaledare informationsinfrastruktur

Dan Engström, temaledare Värdekedjor och affärsmodeller

– Vi står i början av ett systemskifte i byggsektorn, där den digitala ekonomin kommer skapa nya värdenätverk och kunderbjudanden. Möjligheterna är oändliga, samtidigt som vi också måste arbeta med att förbättra våra befintliga metoder. Den här utmaningen är mycket svår och vi kommer att behöva hjälpas åt, säger Dan Engström, temaledare Värdekedjor och affärsmodeller

Workshoppar under hösten

Alla med intresse för digitalt samhällsbyggande är välkomna att delta och vi sätter stort värde vid alla synpunkter som kommer in. Våra teman är breda och täcker in hela sektorn, hela värde-kedjan och hela livscykeln. Det här är en utmärkt chans att bidra till att koppla samman fragmenterade delar av sektorn. Du som deltar får en introduktion om det arbete som sker inom temaområdet idag.

Vi hoppas att du som deltar arbetar för en organisation som ser både möjligheter och hinder för er utveckling framåt. Vi vill att du ser Smart Built Environment som en resurs som kan stötta ert utvecklingsarbete.

Vi erbjuder tre workshoppar inom varje tema. Välkommen att delta vid ett eller flera tillfällen!

Digitala mötestider

Uppdaterad den