Nu finns resultat från en studie om digitala tvillingar och analysverktyg. Ann-Kristin Belkert har varit projektledare och vi ställde henne några frågor om resultaten.

Ann-Kristin Belkert, Actinate

Vilka är de mest lyckade, eller överraskande, resultaten med projektet?
– Vi har konkretiserat de nyttor som digitala tvillingar med analyser på områdesnivå kan skapa inom olika användningsområden i samhällsbyggnadsprocessen. Vi har också tittat på hur ett sådant verktyg kan skapa en brygga mellan olika nivåer och skeden. Det kan till exempel handla om att se perspektiven från mål och budget och översiktsplaner till detaljplaner och projekt. Vi har varit visionära och har beskrivit potentiella nyttor utifrån olika hållbarhetsperspektiv. Vad som är tekniskt möjligt i dagsläget har inte begränsat oss.

Vem ser ni som mottagare av resultaten?
– Målgruppen för projektets resultat är alla aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. Det kan till exempel vara kommuner, regioner, byggbolag, fastighetsbolag, konsulter, arkitekter, civilsamhället och akademin. Medborgare och verksamheter är också en av målgrupperna. Verktyget kan enkelt användas i dialoger och för att skapa engagemang för hållbar samhällsutveckling hos medborgare och företag.

Hur hoppas ni att mottagaren ska ta resultaten vidare?
– Vi hoppas att statliga myndigheter, organisationer och initiativ som arbetar med digitalisering som medel för hållbart samhällsbyggande tar till sig av resultatet och projektets idéer om att möjliggöra analyser på områdesnivå över tid i framtidens digitala tvillingar. Vi hoppas på statlig finansiering och att samverkan sker för att dela på kunskap och resurser för de aktörer som utvecklar och använder digitala tvillingar. Sen hoppas vi att projektet har bidragit till inspiration att man kan ”tänka stort och börja smått”. Utveckling av digitala tvillingar kan påbörjas inom ramen för sin verksamhet, som Karlskrona kommun gjorde.

– Projektets effekt på kort sikt är att politiker, tjänstepersoner och privata aktörer ska få förståelse för behov och nyttor med digitala tvillingar i kombination med analysverktyg på områdesnivå. Effekten på lång sikt, när ett fullskaligt verktyg har utvecklats, är att beslut i samhällsbyggnadsprocessen baseras på faktabaserat, transparant, underlag, vilket skapar förutsättningar för en hållbar utveckling av områden, kommuner och regioner, säger Ann-Kristin Belkert.

Se en film med resultat från projektet

Uppdaterad den