Johan Larsson, Luleå tekniska universitet

Vi är glada att välkomna Johan Larsson, som ny teamledare för Kunskap och kompetens. Vi har passat på att ställa honom några frågor om uppdraget.

Om Johan Larsson

Johan Larsson är temaledare för Kunskap och kompetens samt universitetslektor och avdelningschef
för avdelningen för industriellt och hållbart byggande på Luleå tekniska universitet.

Hej Johan, vad ser du fram emot i din roll som temaledare?
– Som ny temaledare för Kunskap och kompetens ser jag därför fram emot att få vara del av att initiera och driva relevanta utvecklingsfrågor som bidrar till mer hållbara och integrerade sätt att bygga. I rollen som tillämpad forskare agerar vi ofta brygga mellan industrins utmaningar och akademins möjligheter att arbeta långsiktigt med hållbara lösningar vilket är något jag kan bidra med på ett konkret sätt som temaledare. Uppdraget som temaledare ger mig möjlighet att får arbeta med att stärka samverkan mellan akademi och industri vilket jag ser som en viktig uppgift för att skapa förutsättningar att nyttja och sprida framtagen tillämpbar kunskap.

Hur hoppas du att kunskap och kompetens ska leda oss mot ett hållbarare samhällsbyggande?
– Kunskap- och kompetensförsörjning inom samhällbyggnadssektorn generellt, och inom digitalisering och automation i synnerhet, är utmanande men vitalt för att vi ska klara av våra reella samhällsutmaningar. Vi behöver ökad kunskap om hur samhällsutmaningarna förändrar och ställer krav på värdekedjor och affärslogik baserade på livscykelperspektiv, cirkulära resursflöden och minskade utsläpp. Den snabba utvecklingen som sker i samhället idag förändrar vår syn på kunskap från något vi besitter, till något som är i ständigt behov av förnyelse vilket kräver utveckling av strukturer som främjar processer för livslångt lärande och lärande organisationer. Effekterna av denna systemförändring behöver åstadkommas på flera olika nivåer och delar av försörjningskedjan, från operativ- och organisationsnivå till att även inkludera en förändrad syn på lärosätenas roll.

Vilket är ditt drömprojekt att få in i ditt temaområde?
– Egentligen skulle jag vilja lyfta fram två projekt som jag gått och funderat på under de senaste åren, och som jag tror båda har roller att spela för en hållbar utveckling av samhällbyggnadssektorn. En utveckling av samhällsbyggnadssektorn är inte bara viktig för att vi ska klara att leverera i enlighet med våra högt ställda klimatmål utan också för att säkerställa framtida kompetensförsörjning genom en ökad attraktiviteten för vår bransch.

– Men nu till mina drömprojektet där det första kopplar an till hur vi gör affärer där både byggherrar och byggentreprenörer måste förändra sina processer för att gemensamt möta cirkularitet i affärsmodeller. Det räcker inte att individuella aktörer försöker föra in cirkularitet i sina affärer utan här behöver branschen en ökad kunskap kring hur man tillsammans kan skapa strukturer för cirkulär ekonomi och cirkulära resursflöden.

– Det andra drömprojektet utgår ifrån min egen forskning kring innovation och innovationsledning. Innovation är ett komplext begrepp som för många känns diffust och risklyft men samtidigt krävs innovativa processer och produkter för att vi ska klara av att leverera i enlighet med våra högt uppsatta klimatmål. Här behövs ett kunskapslyft kring hur vi organiserar oss för ökad innovationskraft som på sikt kan leda till en behövlig kulturförändring inom branschen där vi tydligare värdesätter förändringsvilja och kreativitet.

Uppdaterad den