Projektet har studerat hur 3D-modeller kan användas för att definiera och visualisera 3D-fastigheter. En viktig fråga som studerats är hur digitala 3D-modellerna kan kopplas till annan fastighetsinformation. Vi ställer några frågor om resultatet till Jing Sun, KTH som är doktorand i projektet.

Vilka är de mest lyckade, eller överraskande, resultaten med projektet?
– Projektet har använt en BIM-baserad metod för att utveckla en livscykelprocess för svensk 3D-fastighetsbildning genom att skapa en entydig process med ett tydligt utbyte av data mellan olika aktörer. Dessutom har ett nytt multidisciplinärt ramverk – fastighetsekosystem – som inkluderar policy, aktörer, process, teknik och affärer föreslagits för att nå en djupare förståelse för hållbar hantering av 3D-fastigheter ur ett juridiskt, tekniskt, registrerings- och organisatoriskt perspektiv. Detta kan underlätta digitaliseringen av livscykelhanteringen av 3D-fastigheter på ett holistiskt och hållbart sätt.

Jing Sun, KTH

Vem ser ni som mottagare av resultaten?
– Målgruppen för resultaten av detta projekt är alla som deltar i eller berörs av 3D-fastighetsbildning, både vid nybyggnation och inom befintligt byggnadsbestånd, såsom kommunala och statliga förvaltare, sökande/fastighetsägare, fastighetsutvecklare, medborgare, politiker, myndigheter och andra organisationer.

Hur hoppas ni att mottagaren ska ta resultaten vidare?
– Vi hoppas att myndigheter och andra viktiga aktörer i högre grad ska ta hänsyn till andra intressenters roll och besluta om en process för 3D-fastighetsbildning som aktivt engagerar och motiverar privata aktörer. Ur juridisk synvinkel skulle nuvarande riktlinjer behöva förnyas i många kommuner och på nationell nivå för att institutionalisera och fullt ut digitalisera hanteringen av 3D-fastigheter. Ur teknisk synvinkel är ett praktiskt och viktigt problem hur man skapar 3D-modeller med rättsverkan för att registrera och lagra den juridiska informationen. Vi hoppas kunna undersöka dessa frågor vidare för att lösa den här typen av problem.

Läs mer och ta del av resultaten!

Uppdaterad den