Infra Swedens logga på värlsdskarta

InfraSweden har just nu en öppen utlysning som ska stödja svenska aktörers internationella aktiviteter. Arbetet ska vara i linje med programmets fokus och målsättningar inom området hållbar transportinfrastruktur.

Läs mer om utlysningen

Läs mer på infraSweden.nu!

Det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden har i uppgift att stödja konkurrenskraftiga innovationer som bidrar till hållbar utveckling av transportinfrastruktursystemet. Programmet ska samtidigt bidra till förnyelse och utveckling av transportinfrastruktursektorn och stödja svensk konkurrenskraft. Ett led i detta arbete är att stödja internationellt samarbete och utväxling av innovationer, kunskap och erfarenheter.

Projekt som söker ska handla om framtagning av internationella projektansökningar, till exempel inom Horisont Europa, eller etablering av internationella samarbeten.

Vad kan du söka för?

Erbjudandet innefattar två bidragskategorier, planeringsprojekt för framtagning av internationella projektansökningar, till exempel inom Horisont Europa, eller samverkansbidrag för att utveckla internationella kontakter/samarbeten.

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till svenska organisationer som inom området hållbar transportinfrastruktur planerar en ansökan till ett internationellt finansierat program (t.ex. inom Horisont Europa) eller har för avsikt att utveckla internationella kontakter och/eller samarbeten.

Hur mycket kan du söka?

Max 300 000 kronor per projekt för en projekttid på maximalt sex månader. Utlysningens totala budget är ca 1,5 miljoner kronor. Erbjudandet innebär finansiering av upp till 70 procent av ett projekts stödberättigande kostnader. Resterande del ska täckas genom övrig finansiering, dvs. projektparters egen finansiering samt medel från andra finansiärer än Vinnova.

Uppdaterad den