Maria Johansson, Ecoloop

Hantering av jord- och bergmaterial i byggprojekt, masshantering, har blivit en allt mer aktuell fråga på grund av de kostnader och miljöeffekter som den ger upphov till.

I projektet har man nått insikten att masshanteringen måste lösas i samverkan – mellan förvaltningar inom kommunen och mellan offentliga och privata aktörer. Förutsättningen är ett optimerat digitalt informationsflöde om masshantering. Mara Johansson Ecoloop var projektledare.

Vad ser ni i projektgruppen som de viktigaste, eller mest intressanta, resultaten av ert arbete?
– Det finns stora ekonomiska och miljömässiga vinster att göra genom att planera för resurseffektiv masshantering. Då behöver man börja redan från översiktsplaneringen i den kommunala processen, och ta med sig information genom hela planeringskedjan fram till projektering och genomförande. Den typen av informationsöverföring kräver samarbete av personer med olika roller och kompetenser som arbetar på olika kommunala förvaltningar, och kräver att man har organisationsstrukturer som stöttar informationsöverföringen, till exempel samordnande roller och/eller tvärförvaltliga grupper. Har man sådana strukturer på plats kan digitalisering av masshanteringsinformationen, exempelvis användning av kommunens internkarta för att dela gradvis mer detaljerad information om masshantering, stärka arbetet för resurseffektiv masshantering, säger Maria.

Läs slutrapporten

Projektet leddes av Maria Johansson och Chatarina Holmberg, Ecoloop och har genomförts i samverkan med Lisa Arnwald Storm, Örebro kommun, Anne-Charlotte Boldrup och Olof Bergold, Västerås kommun samt Marianne Kallin, Luleå kommun.

Vem hoppas ni ska ta till sig resultaten?
– Tjänstemän och chefer inom kommunala förvaltningar, särskilt de med ansvar för översiktsplanering, exploatering och digitalisering/GIS, säger Maria.

Hur hoppas ni att mottagarna ska ta resultaten vidare?
– Vi hoppas att mottagarna ser möjligheter för resurseffektivitet genom tvärförvaltliga samarbeten. Rapporten innehåller konkreta förslag på hur en kommun kan stärka sådana samarbeten, både genom organisatoriska lösningar och genom att använda digitala verktyg som redan finns på plats i de flesta kommuner (som internkartor) och nya digitala verktyg, säger Maria.

Läs mer om projektet

Uppdaterad den