Ett viktigt mål med Tillämpningsanvisningar BIM är att sänka tröskeln för digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen och möjliggöra informationsöverföring där datorsystem kan prata med varandra med hjälp av överföringsformatet IFC och det gemensamma språket CoClass, genom att följa informationshanteringsstandarden ISO 19650.

Men innan datorerna kan börja prata med varandra måste vi människor vara överens om vad datorerna ska prata om. En utmaning är att IFC och CoClass har sin grund i att beskriva den byggda miljön medan kravställningen enligt ISO 19650 utgår från organisationens övergripande mål som inbegriper en organisations verksamhet och hur den byggda miljön bidrar till verksamheten.

Under arbetet med Tillämpningsanvisningar BIM har det blivit tydligt att det finns ett behov av att reda ut begrepp och hur tillgångarna relaterar till varandra beroende på vems perspektiv informationen ska stödja.

Ett av arbetena i projektet har blivit att åstadkomma en mänsklig interoperabilitet för att säkra systemstödens dito. Slutsatserna från den första delen av arbetet presenteras i dokumentet ”Horisontella och vertikala relationer” tillsammans med redogörelse för vidare arbete.

Läs mer om resultat av Tillämpningsanvisningar BIM.

Uppdaterad den