Boverkets rapporter Dokumentationssystem för bygg­produkter och Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet Resurseffektiv användning av byggmaterial

2018-12-14

Smart Built Environment är positiv till att ett nationellt system för dokumentation av byggprodukter i byggnadsverk införs. Detta skulle medföra att information om byggprodukter finns tillgängligt, vilket utgör en grundförutsättning för framtida spårbarhet. För att ett sådant system ska bli effektivt och bidra till en hållbar utveckling i samhällsbyggnadssektorn bör våra synpunkter i remissvaret beaktas i det fortsatta arbetet.

Smart Built Environment är även positiv till lagförslaget om en Klimatdeklaration för byggnader. Detta bidrar troligen positivt till en hållbar utvecklings av samhällsbyggandet, samt till en ökad medvetenhet och kunskap om byggnaders klimatpåverkan. Vi anser att införandet av krav på klimatdeklaration för byggnader kräver en betydande grad av digitalisering inom sektorn, för att det inte ska medföra en stor ökad administrativ arbetsinsats. Det tydliggör också behovet av identifikation av artiklar/produkter och tillhörande egenskaper kopplat till klimatpåverkan, och att denna information måste göras tillgänglig digitalt maskinläsbart.

Smart Built Environment ställer sig positiva till förslagen i delbetänkandet. De slutsatser och rekommendationer som rapporten innehåller ligger helt i linje med arbetet inom programmet att digitalisera hela samhällsbyggnadsprocessen. Vi ser ett stort behov av att Sverige inom ramen för EU samarbetet driver frågor som främjar utvecklingen av ett standardiserat gemensamt format för produkt­information, såväl som krav på innehållsdeklaration.

De tre förslagen på reglering bör samordnas, då de innehåller delar som kompletterar varandra.