Alla som kan bidra till utvecklingen är välkomna att söka finansiering i programmen

Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft. Aktörerna inom de strategiska områdena ansvarar tillsammans för att formulera utmaningarna, sätta upp gemensamma långsiktiga mål och prioritera investeringar inom forskning, utveckling och innovation.

Vill du veta mer?

Läs mer om strategiska innovationsområden och program på Vinnovas webbplats. Här finns även information om öppna utlysningar inom programmen.

Ett program ska baseras på en strategisk innovationsagenda. Agendan är grunden till det strategiska innovationsprogrammet och ska vara ett levande dokument som utvecklas, ifrågasätts och uppdateras med jämna mellanrum och som tydliggör hur programmets mål och vision utvecklas. Ett strategiskt innovationsprogram kan utveckla och driva ett flertal olika insatser och aktiviteter, som till exempel öppna utlysningar och strategiska projekt. Dessa ska syfta till att utveckla området och ska rikta sig till alla aktörer som på olika sätt kan bidra till att målen nås.

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram som stödjer genomförandet av de strategiska innovationsagendor som tagits fram inom området. Grunden för programmet är Agendan Smart Built Environment.