För att uppnå ett hållbart samhällsbyggande krävs att man tar ett livscykelperspektiv när det gäller planering, projektering, byggande och användning av vår bebyggda miljö. För att nå dit måste livscykelkostnader (LCC) och livscykelanalyser (LCA) integreras i informationsstrukturer och processer.

Pågående projekt

Inom fokusområdet pågår flera strategiska projekt. Hösten 2017 beviljades fem projekt i en öppen utlysning.

Inom fokusområdet samordnar och katalyserar vi pågående goda initiativ och sakkunskap inom området. På så sätt kan vi nyttja den kompetens som redan finns i sektorn för att säkerställa att vi har ett entydigt system för livscykelperspektivet. Vi ska skapa nationella tillämpningar utifrån internationella standarder och analysera hur digitalisering och objektsbaserad informationshantering från övriga programaktiviteter kan stödja livscykelperspektivet - i alla skeden av samhällsbyggandets processer.

Arbetet omfattar analyser av olika scenarier för materialval och hantering i planering, projektering och byggande liksom för drift, underhåll och brukande. Det innefattar även upphandlingsperspektiv och hur livscykelfrågor utgör drivkrafter i de tidiga skedena.

Koordinator för fokusområdet är Kajsa Byfors, 070-549 12 02 eller kajsa.byfors@svenskbetong.se.