Flicka dubbelexponerad och genomlyst av stad

Digitaliseringen är den största förändringskraften i vår tid. Vi har samtidigt stora globala utmaningar att möta där klimatkrisen är en av de viktigaste. FN:s 17 hållbarhetsmål formulerade i Agenda 2030 beskriver väl de utmaningar som vi står inför och en stor del av dem adresserar samhällsbyggnad. Inom samhällsbyggandet finns en stor potential i att nyttja digitaliseringens möjligheter för att förändra strukturer och arbetssätt, och att bidra till ett mer hållbart, effektivt och lönsamt samhällsbyggande.

Läs vår strategiska agenda

Läs vår strategiska agenda på svenska eller engelska:

Det är fokus för programmet Smart Built Environment som är ett av 17 strategiska innovationsprogram i Sverige. Genom att samla aktörer från näringsliv, offentlig sektor och akademi vill vi med riktade satsningar på forskning, utveckling och innovation öka kunskapen och förmågan hos samhällsbyggandets aktörer att driva den digitala transformationen.

Vår strategiska agenda beskriver Smart Built Environments strategi för parternas, och i förlängningen sektorns, förflyttning mot ett hållbart digitalt samhällsbyggande. I agendan tittar vi närmare på digitaliseringens möjligheter; trender som påverkar såväl samhällsbyggandet som digitaliseringen; samt på de förutsättningar och behov som ligger till grund för utformandet av programmets kommande utlysningar och andra aktiviteter.

Smart Built Environment i siffror december 2020
  • Startade 2016
  • Programperiod 2 pågår
  • 90-tal parter samverkar
  • Över 250 aktörer aktiva i projekt
  • Drygt 130 pågående eller avslutade projekt
  • Total finansiering av projekt cirka 200 mkr, därtill kommer lika mycket i samfinansiering