Kristina Gabrielii, under projektkonferens 2023

Smart Built Environments verksamhet hösten 2022 - våren 2023

Året som gått har inneburit en spännande och väldigt positiv utveckling för programmet, och inte minst för oss som jobbar i programkontoret. Jag upplever att vi har välfungerande processer både för våra utlysningar och för strategiska satsningar och samarbetet med Formas är (uppfattar jag) som ömsesidigt positivt och utvecklande. Den tryggheten som finns i bra processer gör att arbetet kan utvecklas. Det här året har vi påbörjat aktiviteter för att öka det internationella engagemanget i programmet, och det är en av de roligaste delarna att lyfta. Genom att vi nu har Cristina Lázaro på plats, som ansvarar och håller ihop arbetet, kommer arbetet att kunna intensifieras ytterligare!

Vi är inne i programmets åttonde år, och det är tydligt att vi har bidragit till en förflyttning av sektorn, där nya aktörer är en viktig del i utvecklingen. Det som också är tydligt är att vi har förstärkt programkontoret för att också kunna jobba mer med resultatspridning och stöd till implementeringssatsningar, ett arbete som förstås fortsätter framöver. Det innebär också att programkontoret får nya medarbetare, där vi i skrivande stund snart är i mål med rekrytering av en vice programledare. Genom att våra processer finns och fungerar väl, så blir det också relativt enkelt att ”on-boarda” nya medarbetare.

Jag vill utöver internationaliseringen gärna lyfta ytterligare några saker som jag är väldigt stolt över. Dels så gör vi tillsammans med InfraSweden en rejäl uppväxling genom våra seminarier och matchmaking-event inför utlysningarna, där vi är ute i landets olika delar. Ibland får vi många deltagare, ibland lite färre, men samtalen och dialogerna är alltid givande.

Det är också roligt att vi går vidare med vårt coachning-erbjudande till dem som vill söka medel i Innovationsidén. Satsning är väldigt uppskattad från såväl de som får coachning som för coacherna. Det står nu klart att vi kan erbjuda det under de resterande fyra Innovationsidéutlysningarna i programmet.

Bygg Kompetens är ett koncept för resultatspridningen som vi genomför tillsammans med Svenska Byggbranschen Utvecklingsfond (SBUF) och InfraSweden. Serien har fått ett väldigt positivt mottagande. Under 18 månader har vi genomfört möten ungefär en gång per månad. Nu ser vi att det finns ett behov av att utveckla konceptet för att det också fortsatt ska vara en viktig del i vår resultatsperidning.

Jag ser med tillförsikt fram emot kommande år, där en av de viktigaste frågorna är hur vi når ut till ännu fler aktörer med de fina resultat som projekten genererar. Vi vill åstadkomma effekter i samhällsbyggandet ”på riktigt”. Det är kul att se att programmet bidrar till att utveckla bolag med nya affärsidéer, en utveckling som blir viktig att fortsätta med. Det är så viktigt att sektorn fortsätter arbetet med att ställa om, där digitala arbetssätt genomsyrar, med bland annat minskad resursanvändning och klimatpåverkan som resultat.

/Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment