Den kommunala delen av samhällsbyggnadsprocessen, inklusive miljöanalyser, har stor potential för effektivisering och nyttoökning genom digitalisering och smart informationshantering. 3D-stadsmodeller används på många ställen för visualisering, men dessa saknar oftast koppling till den stora mängd information som finns i olika verksamhetssystem inom kommunerna. En smart 3D-stadsmodell, där alla objekt innehåller en stor mängd ihopkopplad information, benämns en digital tvilling av staden och möjliggör förutom visualiseringar även analyser och simuleringar; dessa analyser och simuleringar utgör ett värdefullt beslutsunderlag för stadsplanering och investeringar i staden.

Slutrapport, bilagor och länkar

Future Swedish 3D City Models—Specifications, Test Data, and Evaluation (internationell vetenskaplig artikel)

FME-workspace för att skriva 3CIM-utökad CityGML-fil till 3DCityDB | FME Hub (safe.com)

Länk till webviewer där man kan se testdata https://trecim.pmtric.com/ (utvecklad av Andreas Rudenå, Paramountric, inom Digital twins citites centre (DTCC))

I projektet studera vad som krävs för att ta fram en 3D-stadsmodell som fungerar som en grund för en digital tvilling. För detta behövs en underliggande informationsmodell som tillåter att informationen kopplas ihop på ett smart sätt. Projektet tog fram en sådan informationsmodell, baserat på CityGML och som också förhåller sig till nationella specifikationer för geodata.

Projektet testade att implementera informationsmodellen i en databasstruktur samt visualisera den och använda den för skyfallsmodellering. Vidare tittade projektet på processer för hur kommunen hållbart kan ajourhålla den smarta 3D-stadsmodellen, grunden till den digitala tvillingen. Avsikten är att projektresultatet ska kunna tillämpas för alla kommuner i Sverige som önskar bygga upp en digital tvilling baserad på öppna standarder.

Status i projektet

Projektet levererade i slutet av 2021 en första version av informationsmodell, 3CIM Version 1, och skapade därefter testdata i tre områden enligt den strukturen. Verifieringar på olika användarfall genomfördes samt dialog med referensgrupp och resulterade i förbättringsåtgärder.

31 maj 2022 levererades en ny version, 3CIM Version 2. Den innehåller förbättringar och utveckling av första versionen samt två nya teman. Arbete pågår nu med att uppdatera testdata samt utföra ytterligare verifiering för att resultera i en, för projektet, slutlig version under hösten 2022. Denna planeras att publiceras tillsammans med testdata och skript. Hör av dig till projektledaren för att få åtkomst till detta.

Fakta

ID: U8-2020-15
Beviljat i: Utlysning 8
Projektledare: Maria Uggla, Stockholms stad