Den kommunala delen av samhällsbyggnadsprocessen, inklusive miljöanalyser, har stor potential för effektivisering och nyttoökning genom digitalisering och smart informationshantering. 3D-stadsmodeller används på många ställen för visualisering, men dessa saknar oftast koppling till den stora mängd information som finns i olika verksamhetssystem inom kommunerna. En smart 3D-stadsmodell, där alla objekt innehåller en stor mängd ihopkopplad information, benämns en digital tvilling av staden och möjliggör förutom visualiseringar även analyser och simuleringar; dessa analyser och simuleringar utgör ett värdefullt beslutsunderlag för stadsplanering och investeringar i staden.

I detta projekt kommer vi att studera hur en digital tvilling kan användas för skyfallsmodellering vilket är en allt viktigare analys i takt med klimatförändringarna. För att modellera vattnets rörelse och dess konsekvenser krävs både inomhus- och utomhusinformation, vilket kan utgöra en del av en digital tvilling. För att realisera en digital tvilling krävs en underliggande informationsmodell som tillåter att informationen kopplas ihop på ett smart sätt. Detta projekt ämnar att ta fram en sådan informationsmodell, baserat på CityGML och nationella specifikationer. Som grund finns tidigare nationella studier om hur byggnader ska hanteras i en svensk profil av CityGML; dessa studier kommer här att utökas till fler teman, till exempel vägar och markanvändning.

Projektet ska även testa att implementera informationsmodellen i en databasstruktur samt visualisera den och använda den för skyfallsmodellering. Vidare kommer projektet att ta fram processer för hur kommunen hållbart kan ajourhålla och versionera den smarta 3D-stadsmodellen, det vill säga den digitala tvillingen. Avsikten är att projektresultatet ska kunna tillämpas för alla kommuner i Sverige som önskar bygga upp en digital tvilling baserad på öppna standarder.

Fakta

ID: U8-2020-15

Beviljat i:
Utlysning 8

Projektledare: Maria Uggla, Stockholms stad