Den kommunala delen av samhällsbyggnadsprocessen, inklusive miljöanalyser, har stor potential för effektivisering och nyttoökning genom digitalisering och smart informationshantering. 3D-stadsmodeller används på många ställen för visualisering, men dessa saknar oftast koppling till den stora mängd information som finns i olika verksamhetssystem inom kommunerna. En smart 3D-stadsmodell, där alla objekt innehåller en stor mängd ihopkopplad information, benämns en digital tvilling av staden och möjliggör förutom visualiseringar även analyser och simuleringar; dessa analyser och simuleringar utgör ett värdefullt beslutsunderlag för stadsplanering och investeringar i staden.

I projektet studera vad som krävs för att ta fram en 3D-stadsmodell som fungerar som en grund för en digital tvilling. För detta behövs en underliggande informationsmodell som tillåter att informationen kopplas ihop på ett smart sätt. Projektet tog fram en sådan informationsmodell, baserat på CityGML och som också förhåller sig till nationella specifikationer för geodata.

Projektet testade att implementera informationsmodellen i en databasstruktur samt visualisera den och använda den för skyfallsmodellering. Vidare tittade projektet på processer för hur kommunen hållbart kan ajourhålla den smarta 3D-stadsmodellen, grunden till den digitala tvillingen. Avsikten är att projektresultatet ska kunna tillämpas för alla kommuner i Sverige som önskar bygga upp en digital tvilling baserad på öppna standarder.

Status i projektet

3CIM slutrapporterades i början av 2023 med en, för projektet, slutlig version av informationsmodellen 3CIMver1.0. Arbetet bedrevs iterativt med en första arbetsversion (0.1) levererad i slutet av 2021 och en andra (0.2) i maj 2022. Mellan versionerna har testdata tagits fram och uppdaterats. Därefter har verifieringar med hjälp av användarfall gjorts och utvärderats. Dialog med projektets referensgrupp har också gett värdefulla bidrag till slutresultatet.

Fakta

ID: U8-2020-15
Beviljat i: Utlysning 8
Projektledare: Maria Uggla, Stockholms stad