Ett fastighetsregister innehåller information om fastigheter, rättigheter och ägande. Som ett komplement till registret finns en registerkarta som visualiserar läget av fastigheterna (dock utan rättsverkan). För att effektivisera användningen av urbana miljöer har flera länder infört 3D-fastigheter. Skapandet av 3D-fastigheter är en effektiv metod för att dela upp och separera ägandet av olika utrymmen i tätt byggda områden. Emellertid är definitionen och visualiseringen av 3D-fastighetsenheter fortfarande baserad på 2D-kartor och ritningar kompletterade med textbeskrivning.

I projekt studeras hur 3D-modeller kan användas för att definiera och visualisera 3D-fastigheter, främst med BIM-modeller och till viss del också som stadsmodeller. En viktig fråga är hur de digitala 3D-modellerna kan kopplas till annan fastighetsinformation, lagrad i t.ex. LADM (Land Administration Domain Model). För att underlätta arbetet måste aktörerna i 3D-fastighetsbildningsprocessen (främst fastighetsägare, byggföretag, fastighetsbildningsenheter och stadsbyggnadsenheter) dela digital information. I projekt studeras processen och teknikerna som används för informationsutbytet.

Projektet är en förlängning av tidigare studier i att använda BIM för 3D-fastighetsbildning. Vidare intervjuas aktörerna om vad som kan motivera dem att dela den digitala informationen i en digital 3D-fastighetsbildningsprocess.

Det viktigaste resultatet av projektet är en processmodell för informationsutbyte mellan intressenter kopplade till informationsmodellstandarder, samt kunskap om hur aktörerna kan motiveras att dela information. Projektet är en fortsättning på ett tidigare Smart Built Environment-projekt i forskningsplattformen, vilket bland annat har lett till en licentiatgrad för en av projektdeltagarna; projekt möjliggör en fortsättning av hennes studier mot en doktorsexamen.

Mål

Det huvudsakliga förväntade resultatet är en processmodell för informationsutbyte mellan aktörer i 3D-fastighetsbildningsprocessen kopplade till informationsmodellstandarder samt kunskap om hur aktörerna kan motiveras att dela information.

Resultatnytta/Effekter

Resultaten förväntas bidra till ett förbättrat obrutet informationsflöde i samhällsbyggandets processer och ökad integration av BIM och GIS.

Projektet startar i juni 2020 och avslutas i maj 2021.

Fakta

ID: U8-2020-07

Beviljad i: Utlysning 8

Projektledare: Jenny Paulsson, Kungliga Tekniska Högskolan