Syftet är också att i dialog med andra initiativ och intressenter identifiera vad som redan idag fungerar, och att därefter identifiera kvarvarande brister som är prioriterade för marknaden att utveckla och komma överens om för att informationsflödet ska fungera.

Projektet kommer bidra med följande nytta:

  • Förbättrat obrutet informationsflöde mellan aktörer i värdekedjan, tillverkare, leverantör, entreprenör, beställare.
  • Möjliggöra strategiska val baserat på produktinformation.
  • Möjliggöra integrering av digital produktinformation i processer för att underlätta en styrning av projekt och verksamhet mot minskad klimatpåverkan
  • Identifiera brister i informationsflödet som kräver fortsatt utvecklingsarbete

Målet med projektet är att genom två fallstudier sätta upp och testa ett digitalt informationsflöde för att hantera prestandadeklarationens legala basinformation för en byggprodukt (CE-märkningen och DoP). Detta görs med hjälp av en produktövergripande datamall för miljöegenskaper (enligt EN 15804) och information från produktspecifika datamallar.

Fallstudierna utgår från den struktur som i dag finns tillgänglig. Målet är att se vad av det är som redan fungerar, och att identifiera prioriterade områden och visa vilken utveckling som krävs för att få det att fungera långsiktigt. Målet med detta koncepttest är också att definiera och implementera digital produktinformation baserat på datamallar i ett antal värdekedjor baserat på omfattningen ovan, och egenskaperna från en horisontell mall och flera produktspecifika mallar från företag som tillverkar byggprodukter till den färdiga byggnadsverkets digitala informationsmodell.

För att göra detta behövs ett antal tillfälliga lösningar.

Leveranser:

  • Kortfattad rapport som beskriver det digitala flödet, hur digitala EPD:er och datamallar, CoClass, generiska och produktspecifik information hänger ihop (riktad till intresserade, men ej nödvändigtvis sakkunniga).
  • Sammanställning av prioriterade utvecklingsbehov baserat på erfarenheter från PoC.
  • Samverkansmöte mellan projekt och intressenter som driver angränsande frågor.
  • Internationell utblick genom projektdeltagarnas involvering i internationellt standardiseringsarbete.

Denna koncepttest är ett tilläggsprojekt som stödjer projektet Färdplan Digitala Leveranskedjor och dess nästa steg som handlar om att implementera färdplanen.

Genomförande

Projektets genomförande delas in i tre delar. Arbetet mellan de olika delarna stäms av och samordnas. Inledningsvis genomförs ett utredningsarbete som identifierar vilka datamallar som krävs för relevanta produkttyper inom betong och trä samt de egenskaper som är nödvändiga för att genomföra fallstudierna. Inom fallstudierna nyttjas datamallarna för att skapa digitala produktdatablad som sedan kommuniceras till andra. Entreprenör använder informationen från tillverkare/leverantörer för att beräkna klimatpåverkan i olika skeden av byggprocessen.

Under projektets gång identifieras utmaningar, och förslag på lösningar samordnas och diskuteras med andra utvecklingsprojekt och marknadsinitiativ, till exempel inom GS1, Beast, samt Smart Built Environment-projekten Delning av data och Systematisk hantering av hållbarhetskrav genom hela byggprocessen.

Projektet startar 1 mars 2021 och avslutas 31 mars 2022.

Fakta

ID: S-2021-2
Beviljat i: Strategiska projekt 2021
Projektledare: Jeanette Sveder Lundin, Skanska