Att dela data med andra, utan tydliga ramverk och utan att tydliga ansvarsförhållanden regleras är svårt av flera anledningar. Värdet av data är inte detsamma hos olika parter och det är därför inte heller en självklarhet att modeller för delning fungerar lika för alla parter, eller ens självklart att flera olika parter ska ha åtkomst till samma data. Vissa aktörer ser ett större värde än andra och är då också villiga att bidra mer medan andra aktörer kan uppleva att ställda krav är svåra att acceptera.

Projektet hade ambition att ta fram mer konkreta lösningar och behov kring värdeskapande datadelning men upptäckte att det i samhällsbyggnadsbranschen saknas samsyn kring vad datadelning är och skulle kunna vara, vilket gör att konkret värdeskapande uteblir. Projektet främsta resultat är därför ett bidrag till att underlätta samsyn genom förtydligande nomenklatur, modell, process och förutsättningar för värdeskapande datadelning.

Utgångspunkter omfattar:

 • Process och definitioner för datadelning under användning/förvaltning
 • Datadelning i filformat och API
 • Informationsstruktur
 • Digital infrastruktur
 • Reflektion utifrån modell för delning data i projekt

Projektets resultat består av begrepp, processer och modeller som krävs för att samhällsbyggnadssektorn skall kunna åstadkomma värdeskapande datadelning vilket betyder: Delning av kvalitetssäkrat data för tänkt ändamål i ett sammanhang med tillhörande ramverk som tydliggör roller, relationer, ansvar, ägandeskap, affärsmodell, datastruktur, typ av datadelning, digital infrastruktur mm. Sammanhanget är avgörande för ramverkets innehåll. Projektet tog också fram en generell modell för värdeskapande datadelning i byggprojekt samt process med tillhörande begrepp för skapande av datadelningstjänst i ekosystem (datadelning under användning/förvaltning). Värdeskapande datadelning under en fastighets livscykel, hur de ingående delarna skapar mer värde tillsammans än delarna för sig, 1+1=3. För att uppnå en effektiv och värdeskapande datadelning genom ett förvaltningsobjekts hela livscykel krävs:

 • Långsiktiga ambitioner kring cirkulärt byggande och hållbarhet ur alla aspekter
 • Kunskap, förmågor och förståelse för hur den digitala infrastrukturen bidrar till värdeskapande datadelning under en fastighets livscykel, i samhällsplaneringsskedet, i byggprojekt och under användning/förvaltning
 • Stöd att skapa nödvändigt ramverk exempelvis gemensamma informationsstrukturer som främjar datadelning inom och mellan de tre olik sammanhangen (samhällsplanering, byggprojekt och användning/förvaltning)
 • Kravställning av den digitala infrastrukturen som säkrar cirkulärt byggande och hållbarhet ur alla aspekter

De specifika rekommendationerna från projektet är:

 1. Skapa en gemensam begreppsmodell och målbild i branschen kopplat till cirkulärt byggande och hållbarhet ur alla aspekter för byggprojekt och under användning/förvaltning
 2. Satsa på utveckling av kompetenser och förmågor för värdeskapande datadelning och digitalt ledarskap
 3. Utveckla ramverk för värdeskapande datadelning under användning/förvaltning samt stöd och kompetens för processen ”Datadelningstjänst i ekosystem”
 4. Bredda Nationella riktlinjer till att även omfatta värdeskapande datadelning ur ett livscykelperspektiv med prioritering på sådant som stöttar en snabb höjning av lägsta nivån exempelvis begreppsmodell och pedagogiska modeller samt metodik
 5. Konkretisera och kommunicera samverkansformer och ansvarsfördelning kring värdeskapande datadelning i samhällsbyggnadssektorn mellan olika offentliga organisationer, akademin och näringslivet
 6. Frigör resurser för att skapa förutsättningar för öppna plattformar för datadelning

Bygg kompetens – Kvalitetssäkra data, till vems nytta?

Vill du lära känna projektet bättre? Nina Borgström berättar om resultaten i filmen från Bygg kompetens. Du möter även projekten Digitalisering av informationsflöden för effektivare infrastrukturprojekt kopplat till det pågående projektet Innovationsprocesser för digitala tjänster & lösningar: Ekosystemperspektiv med Viktoria Sundquist och Petra Bosch, Chalmers. Du träffar också DMrail – Digitalisering av underhåll för en hållbar transportinfrastruktur med Pasqualina Potena och Tomas Olsson, RISE Research Institutes of Sweden AB

Fakta

ID: S-2020-07
Beviljat i: Strategiska projekt 2020
Projektledare: Nina Borgström, Tyréns