Syftet med projektet är att bygga vidare på de erfarenheter och digitala förmågor som har byggts upp i projektet Uppkopplad byggplats och med bas i detta för att skapa exempel på digital transformation av byggplatser. En viktig del i projektet är också att förvalta och sprida kunskaperna från Uppkopplad byggplats.

Projektet bygger på två fokuserade testbäddsprojekt i stor skala som exemplifierar värdeskapande digital transformation på projektnivå. Till detta kopplas en öppen digital mässa och ett forum för att etablera framtidsåtgärder via ett färdplanearbete. Dessa delar skapar en bred branschförankring som skapar såväl möjligheter som en färdriktning och aktionslista för branschen som helhet. Legitimitet, neutralitet, kunskapsinhämtning och spridning säkerställs genom akademisk forskning, uppföljning och kunskapsgenerering.

Projektet är ett strategiskt viktigt område för samhällsbyggnadssektorn och bedöms ha stor potential att visa vägen för den digitala förändring som sektorn är i behov av.

Genom att koncentrerat fokusera på den digitala transformationen av byggarbetsplatsen skapas strategiska förutsättningar för ökad produktivitet, säkrare arbete, hållbarare processer och att ett nytt ekosystem av aktörer kan växa fram.

Projektet bygger vidare på det ekosystem av samverkande aktörer (fler än 50 företag) från projektet Uppkopplad byggplats och tar nästa steg med fortsatta tester av olika tekniklösningar i större skala med redan etablerade testbäddar (byggplatser).

Projektet är strategiskt i sin karaktär där många företag och organisationer medverkar och kommer att dra nytta av resultatet. Projektets konkreta aktiviteter med stora inslag av tillämpningar öppnar för ett stort engagemang av både företag och organisationer från stora delar av samhällsbyggandssektorn.

Fakta

ID: S-2021-4

Beviljat i: Strategiska projekt 2021

Projektledare: Martin Rudberg, Linköpings universitet