Projektet utgörs dels av en kartläggning av pågående initiativ nationellt såväl som internationellt samt minst två workshoppar med intressenter inom Sverige. Temaområdet vill primärt kunna använda förstudien för att ta få ett beslutsunderlag om och när en fortsatt strategisk satsning inom området bör påbörjas.

Syftet med projektet är att ge en tydlig bild av nuläget kopplat till begreppet digital tvilling inom samhällsbyggnadssektorn. Det görs genom att:

  • Kartlägga större initiativ rörande digital tvilling i Sverige och internationellt.
  • Ge exempel på olika tillämpningar av digital tvilling i samhällsbyggandet
  • Ge exempel på tillämpningar som bidrar till samhälls- och affärsnytta
  • Identifiera om branschgemensamt initiativ behövs för att ytterligare stärk utvecklingen

Projektet syftar också till att ge vägledning och inspiration till sektorns aktörer, såväl offentlig sektor med kommuner och myndigheter som näringslivet och akademin.

Mål

Förstudien utgör ett första steg i att samla samhällsbyggnadssektorn runt begreppet digital tvilling. Delmål inom förstudien är:

  • Ta fram definitioner av digital tvilling (kan finnas flera olika definitioner beroende på syftet med digital tvilling) som kan ligga till grund för gemensamma synsätt
  • Utifrån kartläggning och annan inventering identifiera var ytterligare insatser kan behövas. Bör samordnas med pågående initiativ, såsom Digital Twin Cities Centre.
  • Kategorisera inventeringen inom huvudområden inom samhällsbyggnadssektorn såsom planering/stadsutveckling, projektering/byggande, förvaltning. Samt ge exempel på nytta inom respektive skede (Planering/Byggnation/Förvaltning).
  • Identifiera hinder för effektiv utveckling av området
  • Utifrån ovan föreslå ett eller flera eventuella strategiska projekt inom Smart Built Environment

Projektet startade i november 2020 och avslutades i mars 2021.

Ta del av projektets slutrapport

Fakta

ID: S-2020-15
Beviljat i: Strategiska projekt 2020
Projektledare: Andréas Ask, E&A Development AB