Trafikstyrningssystem är en modernare och mer korrekt term för det som tidigare kallades signalsystem. Ett trafikstyrningssystem har mer funktionalitet gällande styrning av en hel flotta av tåg och inte bara ren säkerhet. Signalsystem förekommer fortfarande som term, men är mer giltigt för äldre typer av system.

Trafikstyrningssystemet möjliggör tät trafik med god säkerhet och består av funktionerna manövrering, säkerhetslogik och hastighetsövervakning samt stöd för tågkörning. Dess huvuduppgift är att hindra tåg från att kollidera med andra tåg, och hindra tåg från att köra fortare än vad omgivningen medger.

Manöversystemet i trafikledningen begär väg för tåget, signalsäkerhetslogik garanterar säker väg, växeldriv lägger om för väg till vänster och höger samt låser växeln, spårledningar detekterar tåg och kommunicerar tågskydd (hastighetsövervakning). Optiska signaler informerar siktmässigt till förare. Trafikstyrningssystemet har ett nära beroende till spårfordon och förare via förarpanelen för tågskydd (hastighetsövervakning).

System för spårburen trafik är komplext, uppbyggt av flera delsystem som behöver hanteras som en helhet för att kunna möta kommande utveckling och utmaningar. Vissa slag av spårburen trafik klassas som samhällsviktig verksamhet, vilket ställer krav på långsiktiga lösningar.

Det finns starka kopplingar mellan trafikstyrningssystemet och den miljö det verkar i. Mycket förenklat kan det beskrivas som att trafikstyrningssystemet får de många ingående delarna i infrastrukturen att tala med varandra och med spårfordonen. Det finns mycket mer än trafikstyrningssystemet som bidrar till hög kapacitet, vilka kan ger större effekt vid förändringar än vad enbart ett förändrat trafikstyrningssystem kan åstadkomma. Exempelvis hur fordon och plattformar utformas samt hur många stationer, spår och växlar som finns.

Nya trafikstyrningssystem är digitala med hög grad av automatisering som innebär att operatörer i trafikledning och förare kan få omfattande stöd i sitt arbete, i synnerhet då oväntade situationer uppstår. Tågen kan köras med automatik, motsvarande eco-driving för bilar, med effekter som förhöjd komfort, mindre slitage och lägre energiförbrukning, samtidigt som regularitet och tidtabell kan upprätthållas.

På längre sikt finns möjligheter att införa förarlös drift där tågen kan köras mer flexibelt, kopplas isär och ihop enligt aktuellt trafikbehov samt parkeras längs med spåren för att hantera plötsliga förändringar i omgivningen.

Flexibel trafikering är värdefull vid underhåll och annat arbete i spåren. För största möjliga utväxling behöver även arbetsfordon och depåområden utrustas med trafikstyrning. I förlängningen kan även maskininlärning nyttjas. Digitala system kan även utbyta information med andra digitala system.

När trafikstyrningssystemet upptäcker någon form av brist så kommer säkerheten alltid i första rummet. Teknisk säkerhetsstyrning är ett metodiskt och systematiskt arbetssätt för att arbetet med signalsystem och trafikstyrningssystem ska utföras på ett korrekt sätt.

Idag finns flera digitala verktyg som kan stödja arbetet från ax till limpa. För att få utväxling och ett lärande i hela processen, som inbegriper tekniskt och ekonomiskt beslutsfattande under hela livscykeln, behövs dock nya tillämpningar av byggstenar, verktyg och arbetssätt.

Fakta

ID: U10-2022-8
Beviljat i: Utlysning 10
Mats Boman, Novelty Rail Sweden AB