Slutrapport

Projektet är avslutat. Här hittar du slutrapport och rekommendationer.

Arbetspaketledare Monica Ek

Om delprojektet

Arbetsgrupp 3 i projektet DigSam – Digital samhällsbyggnadsprocess ska bidra till att skapa ett effektivare informationsflöde mellan aktörer i samhällsbyggarprocessen genom att granska användningen av 3D infrastruktur- och översiktsplaner och ta fram riktlinjer för användningen av samordnade informationsmodeller.

Många fördelar med samordning av digitala modeller i samhällsbyggnadsbranschen

Syftet med arbetet är att undersöka hur information bättre kan tas till vara på i utbytet av viktig information mellan nyckelaktörer i samhällsbyggnadsprocessen. Vi vill också undersöka hur olika system kan synkroniseras för att öka användarvänlighet och säkerställa att relevant information tillgängliggörs. Det är viktigt att involverade aktörer får tillgång till den data som behövs i deras arbete.

Fördelen med digitalisering av infrastruktur- och översiktsplaner är att involverade aktörer snabbt får information om specifika områden, både via geografiska sökningar och andra parametrar till exempel områdets egenskaper i form av geologiska data, historisk tillbakablick eller framtida förvaltnings- och utvecklingsplaner.

Digital infrastruktur- och översiktsplan med 3D

Det ska vara enkelt att få fram all information om geografiska områden och smidigt att via översiktsplanen få tillgång till andra viktiga dokument. Digitala infrastruktur- och översiktsplaner i 3D ger en snabbare överblick och möjliggör ett tillhandahållande av aktuell information.

Fördelar med digitaliserade översiktsplaner är att förändringar av information om ett område kan uppdateras i realtid och de ger möjligheter att zooma in på ett avgränsat område och se landskap, gator och byggnader i 3D.

För att information som arbetas fram i samhällsbyggnadsprocessens olika faser ska komma nästa aktör till del och kunna användas på ett smidigt sätt behöver informationen vara digital och standardiserad.

Det behöver byggas fler bostäder inom de närmaste åren. Sociala-, ekonomiska- och miljöperspektiv inom planeringen blir av vikt när våra samhällen växer. Hållbara lösningar blir lättare att inkludera i planeringsprocesserna när relevant information är tillgänglig. Det samhällsekonomiska behovet är att på sikt nå en kostnadsreducering och tidsbesparing i samhällsbyggnadsprocessen.

Riktlinjer för samordnade informationsmodeller med GIS och BIM

Det ska vara enkelt för samhällsbyggaraktörer att få tillgång till relevant information om ett område via 3D infrastruktur- och översiktsplanen. Informationen i samhällsbyggnadsprocessen måste komma aktörerna till del på ett smidigt sätt för att kunna utveckla smartare arbetsprocesser.

Arbetsgruppen kommer genom samverkan med aktörer i samhällsbyggnadssektorn att ta fram riktlinjer för att integrera GIS och BIM baserat på Svensk Geoprocess och CoClass, för hantering av livscykelinformation i den byggda miljön.

Med hjälp av detta arbete läggs ytterligare en pusselbit till att nå målet om en digital samhällsplaneringsprocess som är standardiserad och tillgänglig för alla relevanta parter.

Projektledare är Monica Ek, Virtual Cities of Sweden. Du når henne på 070-562 02 16.

Aktuellt

Arbetsgruppen jobbar fram riktlinjer för området och har börjat med att ta fram en målbild som riktlinjerna ska sträva mot. Utifrån analys av omvärld, trender och gruppens samlade erfarenhet har man formulerat ett utkast till en vision för 2030: • 2030 ska det finnas en röd tråd från planering ända fram till byggande där intentionen med översiktsplanen är närvarande genom hela processen. Kunskapen ska föras vidare hela vägen och alla ska förstå varför planen ser ut som den gör. Trasslar det någonstans längs vägen ska det vara enkelt att se var och kunna utvärdera varför. • Underlag, analyser och planer kommer vara integrerade i kommunens digitala tvilling som tillsammans med andra kommuners tvillingar kan läsas på en övergripande regional och nationell nivå. • Planerna kommer att vara mer dynamiska, innehålla både historik och prognos och vara ett levande material som är tydligt närvarande i efterföljande skeden. • Uppföljning kommer att vara viktigt. Olika indikatorer, till exempel de globala målen för hållbar utveckling, gör det möjligt att analysera om vi bygger som vi planerar och om resultatet blir det förväntade. Arbetsgruppen jobbar nu vidare med att ta fram riktlinjer. Efter sommaren kommer gruppens arbete att sammanställas och presenteras i samband med DigSams övriga aktiviteter under hösten samt på ÖP-dagarna i Stockholm den 24 september 2019. Tidigare artiklar från arbetspaketet:

Följ oss på Linkedin för löpande uppdateringar från projektet.