Slutrapport

Projektet är avslutat. Här hittar du slutrapport och rekommendationer.

Ulf Hedlund

Om delprojektet

Arbetsgrupp två i projektet DigSam – Digital samhällsbyggnadsprocess undersöker om vi kan ta tillvara på digitaliseringens möjligheter när det gäller lagring och åtkomst till data och hur vi skapar ett bättre informationsflöde mellan aktörer i samhällsbyggarprocessen.

Idag växlar informationen ofta mellan dokument och datamodeller (analogt och digitalt) genom de olika faserna mellan kommun och byggherre i samhällsbyggnadsprocessen och kommunikationen är oftast begränsad till ett skede i processen vilket begränsar aktörers förståelse och säkerställande av ingående behov eller krav.

Hur kan vi skapa en samhällsbyggnadsprocess som är mer transparent, tillgänglig och tillförlitlig?

Det behövs bättre återanvändning av data och större erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan verksamheter. Det finns stor potential för ökad användning av data i ett livscykelperspektiv från idéstadiet fram till genomförandet av bostadsbyggande samt under förvaltningen och utvecklingen framåt.

Arbetsgruppens målsättningar är att undersöka möjligheter för ökad integration mellan data som används inom samhällsbyggnadsprocessen exempelvis geografiska informationssystem (GIS), 3D-datamodeller och byggnadsinformationsmodellering (BIM). Projektet kommer att genomföra en kartläggning som undersöker möjligheter för enklare hantering av data och olika modeller samt undersöka hur aktörer tillsammans kan arbeta för att skapa ett effektivt informationsutbyte.

Enklare lagring och tillgång till data kan leda till bättre beslutsunderlag och möjligheter att inkludera fler perspektiv inom social, ekonomisk och miljömässig utveckling. Datadrivna och välinformerade beslut är viktigt när vi bygger ut infrastrukturen, bygger bostäder och planerar för framtidens städer.

Arbetet kommer att ta utgångspunkt i de resultat som tagits fram i standardiseringsprojektet inom Smart planering för byggande.

Aktuellt

Arbetsgruppen arbetar med att ta fram en systematiserad processbeskrivning av bygg- och planprocessen från mark- och exploatering till slutlig arkivering. Den processbeskrivning som tagits fram prövas nu mot tidigare genomförda projekt, till exempel detaljplaner, och samordnas bland annat med utredningen av en nationell plattform för geodataaccess som drivs av Lantmäteriet.

Projektledare är Ulf Hedlund, Tyréns. Du når honom på 070-591 09 69.

Följ oss på Linkedin för löpande uppdateringar från projektet.