Slutrapport

Projektet är avslutat. Här hittar du slutrapport och rekommendationer.

Om delprojektet

För att nå målet med en digital samhällsbyggnadsprocess där alla involverade aktörer har tillgång till relevant digital information krävs ett standardiserat informationsflöde och möjligheter för digitala system att tala samma språk. Arbetsgrupp ett i projektet DigSam– digitaliserad samhällsbyggnadsprocess studerar juridiska aspekter kring lagring av 3D geodata/BIM modeller med fokus på upplevda juridiska hinder för en digital samhällsbyggnadsprocess.

Hur ser juridiska aspekter ut gällande att skapa, lagra och dela modellbaserad information? Och hur kan aktörer förädla och dela grundläggande data på ett enkelt sätt? Det ska projektet ta reda på.

Vilka upplevda juridiska hinder kan överbryggas?
Arbetspaketledare: Martin Andrée

Arbetsgruppen fokuserar på att granska upplevda juridiska aspekter för lagring av 3D geodata/BIM modeller. Projektet undersöker nya möjligheter för samordning och standardisering av informationsflöden mellan aktörer i byggprocessen.

Vem äger informationen i de olika faserna? Hur förhåller sig nuvarande lagstiftning till hantering av 3D planeringsinformation? De lagar som ingår i samhällsbyggnadsprocessen och som studeras i projektet består bland annat av: Upphovsrättslagen, Plan- och bygglovslagen, Fastighetsbildningslagen och Arkivlagen.

Arbetsgruppen kommer att ta fram en rapport som belyser juridiska och administrativa hinder för att åstadkomma en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Rapporten ska även innehålla möjliga vägar framåt och förslag till åtgärder för processens ingående lagar och regler.

Behov av bättre informationsutbyte mellan aktörer i byggprocessen

Arbetet baseras på resultat som framkommit i det tidigare standardiseringsprojektet ”Smart planering för byggande. Studien visade att informationen i byggprocessen inte kommer aktörerna till del på ett smidigt sätt. Det resulterar i dubbelarbete och onödigt lång handläggningstid. Det finns ett behov av standarder och riktlinjer i informationsflödet.

Hur ska informationen i byggprocessen komma aktörerna till del på ett smidigt sätt? Glappen mellan processer och aktörer behöver täppas till med tydliga angivelser för hur informationen kan tas tillvara och fyllas på allteftersom ett bygg- eller anläggningsprojekt tar form.

Aktuellt

Projektgruppen har gjort 40 intervjuer under våren 2019. 50 förfrågningar skickades ut och 10 avstod. I intervjustudien har personer från kommunala verksamheter, statliga myndigheter, byggbolag, arkitekter, juridiska och tekniska konsulter med flera deltagit. Resultatet kommer att sammanfattas och analyseras innan sommaren och presenteras i en slutrapport under hösten 2019. Projektledare Martin Andrée berättar mer i en intervju:

Projektledare är Martin Andrée, Lantmäteriet. Du når honom på 070-593 24 82.

Följ oss på Linkedin för löpande uppdateringar från projektet.