Projektets slutrapport "Digital Supply Chains - handlingsplan digitala leveranskedjor"

Projektet är initierat av en processledare för temaområdet och har grundats på resultat från fokusområdena Standardisering och Livscykelperspektiv som genomförts under Smart Built Environments programperiod 2016-2018. Underlag har också tagits fram genom ett trettiotal intervjuer av personer representerande olika aktörer i byggsektorn samt från tre öppna workshoppar genomförda under maj 2019.

Sammanställning av det samlade underlaget har tydligt visat att samhällsbyggnadssektorns olika aktörer har ett behov av tillgång till digital produkt- och miljödata och att dessa finns tillgängliga under byggnadens hela livscykel – från kravställning och projektering, i produktionen och förvaltningen och till sist vid återanvändning eller rivning och återvinning. Tillgång till sådan data är till exempel en förutsättning för att genomföra livscykelanalyser i syfte att minska byggnaders miljöpåverkan eller för att skapa spårbarhet av inbyggda produkter och deras egenskaper och innehåll.

Målet för projektet är att ta fram en för byggsektorn gemensam och förankrad målbild för ägande och förvaltning av standardiserade byggproduktdata (egenskaper för byggprodukter) samt en handlingsplan för genomförande.

Fakta

ID-nr: S-2019-03 Beviljat i: Strategiskt projekt, hösten 2019 Projektledare: Lavinius Arvas, NCC