Misslyckandet med att identifiera fel i byggnadsutformningen i tidiga skeden av sjukhusprojekt har lett till kostsamma ombyggnationer och ineffektiva verksamheter. Denna problematik visar vikten av att integrera verksamhetens feedback tidigt i projekteringen, vilket ofta försvåras av bristfällig kommunikation och missförstånd orsakade av traditionella 2D-ritningar och abstrakta beskrivningar. För att adressera dessa utmaningar, fokuserar detta FoU-projekt på att använda Virtual Reality (VR).

Projektet bygger vidare på tidigare forskning kring kollaborativa virtuella miljöer och samarbetsmiljöer, och introducerar ett nytt verktyg kallat Virtual Collaborative Design Environment (ViCoDE). ViCoDE kombinerar VR med byggnadsinformationsmodeller (BIM) och en pekskärm för att möjliggöra interaktiv och kollaborativ granskning. Denna metod har visat sig främja bättre och effektivare designprocess med kortare ledtider.

Trots framsteg, visade resultat att deltagarna ofta inte var förberedda och hade svårt att anamma nya riktlinjer och bästa praxis. Ändå bekräftade de att VR och scenariobaserad granskning bidrog till en effektiv process där många fel identifierades genom gemensamt kunskapsutbyte.Projektet fokus nu på att utforska användningen av AI som ett användargränssnitt för att ytterligare stödja deltagarna genom att hjälpa, föreslå relevanta scenarier och frågeställningar baserade på riktlinjer och bästa praxis.

Genom att integrera en AI-assistent i VR-miljön, avser projektet att skapa ett intuitivt och interaktivt användargränssnitt som kan anpassa sig efter projektets och användarnas specifika behov. Detta förväntas leda till mer effektiva planeringsprocesser, förbättrade lärande och vårdmiljöer genom att göra bästa praxis och kunskapsbasen mer tillgänglig och begriplig för användarna och därigenom revolutionera hur utformningen av framtidens byggnader genom samskapande och kollaborativa processer stödda av AI och VR, informationsstrukturer genomförs.

Fakta

ID: U12-2024-08
Beviljat i: Utlysning 12
Projektledare: Mattias Roupé, Chalmers Tekniska Högskola