De tidiga skedena är de mest kritiska i stadsbyggnadsprojekt. De beslut som tas här påverkar hela projektets utformning, och i förlängningen den stadsbild som de ligger till grund för. Samtidigt är beslutsunderlagen ofta bristfälligt och tiden knapp. Viktiga aspekter såsom hållbarhet och gestaltning får ofta stå tillbaka för att ge plats åt praktikaliteter och ekonomiska kalkyler.

Läs slutrapporten

Rapporten är skriven av Sofia Malmsten & Erik Forsberg, Parametric Solutions AB

Generativ design är ett ramverk som gör det möjligt att skapa och utvärdera hundratals alternativ parallellt, och på så sätt utforska ett bredare omfång av designkoncept på mycket kort tid. Projektgruppen har genom generativa algoritmer och sammankoppling av mikrotjänster påbörjat arbetet med en molnbaserad plattform som gör det möjligt för olika aktörer inom byggsektorn att använda generativ design – utan att besitta specifik kompetens inom programmering och algoritmisk design.

Pilotprojekt i plattformen har genomförts i samarbete med flera av Nordens största aktörer och resultaten har varit goda. I samtal med dessa behovsägare har det framkommit att plattformens värdeskapande blir betydligt högre när vi kopplar samman den befintliga designlogiken med olika typer av platsdata.

I projektet vill man utforska möjligheterna till att kombinera den befintliga designlogiken med GIS-data, och utifrån resultatet av denna granskning påbörja arbetet med att integrera geodata och generativ design. Projektet kommer således bestå av två delar – en del med informationsinhämtning och sammanställning, och en del där vi påbörjar implementationen.

Projekt är ett steg på vägen i att ta det som idag är en timbaserad konsulttjänst till en SaaS-lösning. Projektgruppen arbetar mot en unik lösning för den svenska marknaden som kan fortsätta skapa större värde allt eftersom mer data görs tillgängliga. Genom att koppla ihop data och design skapas rätt förutsättning gångbara, byggbara och hållbara bostäder och stadsrum.

Fakta

ID: UI-2021-3

Beviljat i: Innovationsidén 1

Projektledare: Sofia Malmsten, Parametric Solutions AB