För att samhällsbyggnadssektorn ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter behöver vi stärka vår förmåga att fungera effektivt tillsammans. Vi behöver bli bättre på att utbyta information för att få den samhällsnytta som digitaliseringen förväntas ge. System och organisationer måste förstå varandras data, information och processer. Först då skapas förutsättningar för ett mer effektivt utnyttjande av de datamängder som byggs upp av olika aktörer och som används i applikationer som digitala tvillingar, cirkulär design/ekonomi, uppkopplade anläggningar och analysverktyg. Det ger också förutsättningar för att kunna återvinna och återbruka material på ett effektivt sätt samt ökar förmågan att utveckla en robust modell för digital förvaltning och datasäkerhet.

Förmågan att fungera och kommunicera med varandra, både mellan system och mellan organisationer kallas interoperabilitet. I Sverige används ibland begreppet "digital samverkan” synonymt med interoperabilitet, särskilt i offentlig verksamhet och myndighetssamverkan.

I projektet ”Interoperabilitet – Digital samverkan för den byggda miljön” ökar vi samhällsbyggnadssektorns förmåga att samverka digitalt för att på så sätt få ett effektivare byggande och förvaltning. Idag saknas en gemensam syn och tillämpning i byggsektorn och byggd miljö för digital samverkan på nationell och internationell nivå.

Projektet avser att ta fram ett ramverk för digital samverkan för den byggda miljön och för aktörer i samhällsbyggnadsprocessen baserat på den struktur och indelning som finns i det Europeiska ramverket för interoperabilitet, European Interoperability Framework, EIF, och Svenskt ramverk för digital samverkan 1.3 som är framtaget av Myndigheten för digital förvaltning, Digg.

”Ramverket för Digital samverkan för byggd miljö” kommer att gå djupare och mer detaljerat i de frågor som rör den byggda miljön och ge konkreta rekommendationer om till exempel val av standarder, samarbetsformer och tekniska lösningar.

Mycket av det som kommer att tas upp i ramverket utvecklas och arbetas med i andra projekt, både nationellt inom exempelvis det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Envrinment och i internationella organ som ISO och buildingSMART International (bSI). Ramverkets syfte är att sammanställa och peka på de standarder, klassifikationssystem med mera som är relevanta och där det finns en samsyn om att en ökad användning är av nytta för samhällsbyggnadssektorn.

Projektet kommer också att implementera och demonstrera ett koncept för ett tekniskt ramverk för interoperabilitet baserat på länkade data och semantisk webb. Både EIF och Svenskt ramverk för digital samverkan pekar på dessa standardiserade metoder och tekniker för att arbeta med interoperabilitet. Det ger en öppen och standardiserad plattform, baserad på internationella standarder.

Projektet kommer med stor sannolikhet att föreslå att tjänsten Nationella riktlinjer tar emot och förvaltar projektets leveranser.

Fakta

ID: S-2023-5
Beviljat i: Strategiska projekt 2023
Projektledare: Peter Axelsson, EcoValue Svenska AB