Internet of Things (IoT) erbjuder stora och nya möjligheter till tjänster för användning, drift och underhåll av byggnader. Genom att utnyttja tekniken på ett systematiskt sätt kan man bland annat spara energi, utnyttja användningen av byggnader och anläggningar mer effektivt, öka driftsäkerhet och minska kostnader för driftåtgärder, underlätta företagens och samhällets planering samt ge användare bättre möjligheter till service och att påverka sin situation som till exempel hyresgäster.

Tekniken som används innebär att de fysiska komponenterna och nätverken är sammanlänkade med data som de kontinuerligt levererar och konsumerar för digitala tjänster.

Detta projekt bygger vidare på den förstudie som kopplat ihop IoT Referensarkitektur enligt ISO-standard med det nya klassifikationssystemet CoClass för byggd miljö. Avsikten är att integrera med andra vedertagna standarder och därmed skapa ett ramverk som inom projektet även kommer att verifieras mot byggherrars och fastighetsägares och förvaltares krav och behov av en samlad digital beskrivning av byggnadsverk. Det gemensamma ramverket ska bygga på standarder som är generella, öppna, beprövade och relevanta.

Fastighetsägare, konsulter, produktleverantörer, entreprenörer inom bygg och installation med flera efterfrågar metoder att beskriva IoT-system för olika syften – såväl kravställning som utformning, produktion och användning. Genom ett neutralt och branschgemensamt ramverk blir det möjligt att samverka mellan projekt, företag och med samhället i stort i ett öppet informationsflöde. Användbara data för IoT-tjänster kan kombineras från många källor: öppna data, data om hus och anläggningen med mera.

Projektet ligger i framkant i så måtto att det avser att tillämpa den senaste tekniken för att beskriva objekt digitalt i en fastighet. Ett maskinläsbart format som används i de digitala modellerna möjliggör hantering av stora mängder data på rationella och innovativa sätt.

Fakta

ID: U8-2020-10

Beviljat i: Utlysning 8

Projektledare: Kurt Löwnertz, Sweco Civil