Kraftsamlingens målsättningar har varit att stärka branschaktörers kunskaper, förmågor och nätverk kopplat till AI i syfte att få fler att komma igång praktiskt med AI på bred front. Läs mer om projektets historik.

Slutrapport

Rapporten är skriven av Mariell Juhlin, Johan Bergman, Marcus Weiland, Ann-Kristin Belkert m.fl.

Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet är ett av de strategiska projekt som genomförts inom programmet. Projektet har letts av Policy Impact AB i samverkan med Savantic AB, Data Edge AB, Geoforum Sverige Service AB, BIM Alliance Service AB, Future Position X, Mälarenergi AB, Västerås stad, Utilifeed AB, ABB AB, Renbloc AB, Akademiska Hus AB, Vasakronan AB och Myrspoven AB.

Efter att en förstudie konstaterat att Sverige som land ligger efter andra länder vad gäller tillämpningen av Artificiell Intelligens (AI) inom samhällsbyggnadssektorn formulerades ett strategiskt projekt inom ramen för det Strategiska Innovationsprogrammet Smart Built Environment (SBE) - Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet – i syfte att bland annat: höja kunskapen kring AI hos sektorns aktörer; bidra till höjd kravställarkapacitet gällande AI hos behovsägare; inspirera fler till att börja tillämpa AI, samt utgöra början för fortsatta strategiska satsningar i AI-området inom Smart Built Environment.

Projektet genomfördes mellan juni 2021 och mars 2023. För att nå målsättningarna involverade satsningen ett antal arbetspaket inklusive:

 • genomförandet av faktiska användarfall tillsammans med branschaktörer och AI-specialister i planeringsskedet samt i driftsfasen i syfte att bidra med goda exempel för att inspirera andra,
 • stöd till behovsägare med liknande behovsbild att gemensamt komma igång med sin AI-resa och formulera möjliga AI-tillämpningar,
 • omvärldsbevakning i syfte att lyfta fram spännande AI-tillämpningar i Sverige och i omvärlden för att inspirera branschaktörer att börja jobba med AI,
 • samverkan med aktörer nationellt och internationellt i syfte att dela kunskap
  och hitta synergier mellan initiativ,
 • utvecklingen av en AI Arena i syfte att utgöra en mötesplats för branschen i frågor som rör AI, som höjer och delar kunskaper på individ- och organisationsnivå, som matchar branschaktörer med AI-specialister och som stöttar branschens tillämpning av AI på bred front med sikte på att fortsätta efter projekttidens slut.

Status på AI-tillämpningen i sektorn

AI tillämpas fortfarande inte på bred front inom sektorn. Utifrån ett övergripande perspektiv har majoriteten av aktörerna inom sektorn fortfarande inte kommit igång med sin AI-resa. De aktörer som testat AI har ofta gjort det i mindre skala (proof ofconcept) utan att skala upp inom hela verksamheten. Anledningarna till detta är många, inte minst att få organisationer arbetar data-drivet på ett konsekvent sätt.
Kunskapsnivån kring AI på alla nivåer, men kanske främst på ledningsnivå, skapar inte förutsättningar för att jobba strategiskt med frågan. Den låga förståelsen gör det även svårt för organisationer att se nyttorna med AI-tillämpningar för de egna kunderna eller verksamheten. Det försvårar även kravställandet på interna aktörer och externa samarbetspartners, samt gör det svårt att rekrytera extern kompetens. Samtidigt utgör AI en enorm möjlighet för sektorn att generera både smartare och hållbarare lösningar som för med sig omfattande affärs- och samhällsnyttor.

Läs intervjun med Mariell

Läs även: "Vi har höjt kunskapsnivån kring AI hos nyckelaktörer" - intervju med projektledare Mariell Juhlin.

Kraftsamlingens bidrag Kraftsamling AI har på olika sätt bidragit till att samla branschen i frågor som rör AI. Vi har genom olika aktiviteter på bredden och djupet bland annat bidragit till att:

 • höja kunskapsnivån hos aktörer i branschen kring potentialen med AI genom att lyfta fram goda exempel på AI-tillämpningar och dess nyttor via events, konferenser, samtal, möten, artiklar, presentationer, filmer, Hackaton, och innovationslabb,
 • föra samman behovsägare med gemensamma behov i syfte att utforska möjligheterna med AI vilket gett upphov till nya samarbeten, ekosystem och sätt att arbeta,
 • innovera och demonstrera nyttor och utmaningar kopplat till faktiska behov i branschen genom att utveckla och implementera AI-tillämpningar i användarfall, inklusive nya sätt att arbeta med innovation och AI inom behovsägarorganisationerna i syfte att höja tillämpningstakten,
 • skapa en arena för samhällsbyggnadssektorn för kunskapsinhämtning, nätverkande och utbyte av erfarenheter med fokus på AI i syfte att höja tillämpningstakten,
 • matcha sektorns aktörer med relevanta AI-specialister, inklusive att göra behovsägare till bättre kravställare och höja kunskapen hos AI-specialister kring branschens digitala mognad och förutsättningar.

Film: Bygg kompetens - hur digitala är vi inom samhällsbyggnad i Sverige?

Vill du veta mer om projektet? Välkommen att ta del av Bygg kompetens där vi sätter Sverige i en internationell kontext och blickar ut mot det som händer ikring oss. Genom projektledaren Mariell Juhlin får du lära känna Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet, en satsning som ska se till att sektorn ska dra full nytta av AI (artificiell intelligens).

En hälsning från AI Temp 2023

Den 30 mars 2023 anordnade Kraftsamling AI en heldagskonferens i Göteborg. Se filmen där några av lärdomarna summeras: https://www.youtube.com/watch?v=WAh9pzi1mPY

Nästa steg för Kraftsamling – AI

Kraftsamling AI:s delprojekt AI Arena kommer att fortsätta det arbete som Kraftsamlingen lagt grunden för.

Läs mer på aiarena.se

Fakta

ID: S-2020-13
Beviljat i: Strategiska projekt 2020
Projektledare: Mariell Juhlin, Policy Impact AB