Projektet startade hösten 2018 och avslutades i december 2019. Projektets resultat sammanfattas i en slutrapport för huvudprojektet och en rapport för respektive delprojekt/arbetspaket.

Om projektet

En av Smart Built Environments visioner är att aktörer behöver bli bättre på att dela den digitala informationen. Ett flertal projekt inom programmet har studerat och tagit fram rekommendationer för hur detta ska genomföras från flera tekniska, juridiska och affärsmässiga perspektiv samt hur utbytet påverkar processer och samverkan mellan aktörer. Dock har inget projekt inom programmet hittills kommit ner på den tekniska nivån där man specificerar i detalj hur informationen ska utbytas, det vill säga framtagande av detaljerade leveransspecifikationer.

Syftet med detta projekt är att ta fram detaljerade leveransspecifikationer med bygglovsprocessen som exempel samt att utvärdera dessa specifikationer i praktiska tester. Dessa leveransspecifikationer är tänkta att ersätta dagens nybyggnadskarta (från kommun till bygglovsökande) och situationsplan/planritning/fasadritning/sektionsritning (från bygglovssökande till kommun) samt relationsritningar (efter slutbesked).

Arbetet med att ta fram detaljerade leveransspecifikationer ska baseras på tidigare specifikationsarbeten, främst Svensk geoprocess och CoClass samt IFC. Arbetet kommer också att grunda sig på andra projekt. Inom projektet Smart planering för byggande togs det fram översiktliga processer och leveransspecifikationer för bland annat bygglovsprocessen. Inom Vinnova-projektet Får jag Lov? (koordinerat av Boverket) har även översiktliga informationsmodeller tagits fram för information som behövs inom bygglovsprocessen. Slutligen har praktiska tester av integreringen av geodata och BIM-data utförts i testbädden Smarta plan-, bygg- och
förvaltningsprocesser över hela livscykeln.

Parter i projektet

Projektledningen utgörs av Lantmäteriet och Lunds Universitet. I de olika arbetspaketen deltar Boverket, Complete 3D, Höganäs kommun, Karlstads kommun, Lantmäteriet, Linköpings kommun, Lunds Universitet, Stockholms stad, Sweco, Symetri ochTyréns.

Falu kommun, Högskolan i Gävle, Lantmäteriet, Stockholms stad, Svensk Byggtjänst och Trafikverket utgör Teknik- och expertgruppen.
Dessutom finns en referensgrupp som utgörs av Bonacordi, ESRI, Familjebostäder, Göteborgs stad, Hammarö kommun, IQ Samhällsbyggnad/BIM Alliance/Sweco, Lantmäteriet, NCC, Plan B, och Vellinge kommun.

Arbetspaket

Projektets genomförande är sammanfattade i tre arbetspaket:

 1. Skapa detaljerade leveransspecifikationer i bygglovsprocessen
  • Avser detaljerade leveransspecifikationer - som ersätter dagens nybyggnadskarta samt situationsplan, planritning, sektionsritning och fasadritning.
  • Bygglovsmodellen-BIM utgår från geodata för bygglovsansökan som konverteras till BIM-data. (geodata för bygglovsansökan motsvarar dagens nybyggnadskarta)
  • Arbetspaketet syftar att ta fram den bygglovsmodell BIM/GIS som ska lämnas in från bygglovssökande till kommun och från byggherre ”as built” i samband med slutbesked
  • Bygglovsmodell i BIM ska även kunna konverteras till förenklad geodatamodell för uppdatering av berörda geodatabaser.
  • I arbetet ingår att ta fram rekommendationer om hur geodata kan konverteras till IFC samt hur IFC-modeller ska struktureras för att de ska stödja myndighetsprocesserna inom bygglov. Hur kopplingar till CoClass-schemat och IFC/CoClass ska utformas samt i vissa fall att utöka CoClass-schemat för de aktuella modellerna. Samverkan önskvärt med fastighetsbildningskompetens för att hitta framtida synergier.
  • Resultat testas i AP3

 2. Utveckling av Svensk geoprocess Byggnad
  • Studera möjligheten att utveckla SGP Byggnad till svensk standard för byggnadsmodell i 2D och 3D som följer CityGML med svenska tillägg enligt CityGMLs regelverk för tillägg, en så kallad CityGML ADE.
  • Preliminära studier har visat att specifikationerna mellan Svensk geoprocess byggnad (ver 3.0), CityGML och Inspire byggnad skiljer sig i vissa hänseenden. (Se t.ex. en studie om byggnadsdelar här)
  • Resultat testas i AP3

 3. Testverksamhet
  • Testa de leveransspecifikationer som tas fram i AP1-AP2 byggt på SGP m.fl. och IFC/CoClass
  • Återföring av tekniska synpunkter till AP1-AP2
  • Testet ska inbegripa följande skeden i bygglovsprocessen:
   - Geodata till bygglovssökanden (dagens nybyggnadskarta) inkl. konvertering till BIM-data (IFC/CoClass)
   - Bygglovsmodell BIM/GIS, för ansökan (dagens situationsplan, fasadritning, planritning, och sektionsritning)
   - Bygglovsmodell BIM/GIS, efter slutbesked (dagens relationsritningar) inkl. konvertering till geodata (från IFC/CoClass
Fakta

ID: S-2018-04 Beviljat i: Smart Built Strategiska projekt, höst 2018 Projektledare: Karin Neland, Lantmäteriet