I projektet vidareutvecklas databasen i projektet "Öppen nationell databas för redovisning och visualisering av bygg- & anläggningssektorns klimatdata".

Här utforskas man också utvecklingen av en universell API-plattform, inklusive branschgemensamma format för informationsutbyte. Projektet studerar hur materialleverantörer kan inkluderas i databasen för att skapa en komplett värdekedja och kombinera detta med en långsiktigt hållbar affärsmodell och ägandestruktur.

Projektet studerar också möjligheterna för att påbörja en nationell spridning av databasen för att, effektivisera och förbättra kvaliteten på klimatberäkningar inom bygg- och anläggningssektorn.

Genom att göra data tillgänglig för en bred skara användare inom den svenska bygg- & anläggningssektorn är syftet att nå effektmålet att standardisera beräkningsprocesserna, öka användarvänligheten, jämförbarheten och tillgängligheten av klimatdata och stimulera innovation och utveckling av nya hållbara lösningar och arbetsmetoder. Allt för att drastiskt minska sektorns klimatpåverkan.

För att uppnå detta arbetar projektet med utgångspunkt i LFM30:s arbete, nationell och EU-lagstiftning kring standardisering, vidareutveckla och skala upp nyttjandet av den öppen klimatdatabas och visualisering som möjliggör nationell kunskapshöjning och benchmark för aktörer inom bygg- & anläggningsbranschen, på företags- och projektnivå, inom nyproduktion och renovering.

Med vetskap om LFM30:s unika forskningshöjd, nuvarande resultat, understöd från den nyligen instiftade klimatlagsstiftningen samt kommunernas klimatkontrakt (nationellt och inom EU) anser projektgruppen att effektmålet är högst möjligt att uppnå.

Projektets målgrupp är aktörer företag inom bygg- & anläggningssektor, företag, offentliga/privata, som enskilt eller samlade i lokala/regionala klimatinitiativ, pågående och under utveckling är i behov av dessa verktyg samlas i projektets referensgrupp för att kvalitetssäkra, skala, sprida och nyttja projektets lösningar.

Projektägare är LFM30 med projektpartner AFRY, Treano, IVL, Hilti, Granitor, EON, Magnolia och HSB.

Fakta

ID: U12-2024-04
Beviljat i: Utlysning 12
Projektledare: Iris Dabbour, Lokal färdplan Malmö 2030 Ekonomisk förening