Projektet är indelat in i en förstudie och fem etapper enligt nedan.

Förstudie: Målet med förstudie är att ta fram ett teoretiskt ramverk för integration av LCC, LCA och MKA i BIM-baserade projekten.

Etapp 1, Metodutveckling: Underlätta utförandet av LCA med fokus på klimatpåverkan. Olika designalternativ för utformningen kan vara baserad på bland annat 1) valen av miljöeffektiva och hållbara byggmaterial och byggsystem med låga koldioxidutsläpp 2) anpassat byggsystem med fokus på standardisering för bland annat ökad återanvändning 3) anpassad byggproduktion för minskade transporter av byggnadsmaterial 4) återanvändning av byggmaterial.

Etapp 2, Metodutveckling: Underlätta utförandet av LCC med fokus bland annat på alternativförslagen för utformningen i 1–4 i Etapp 1 ovan.

Etapp 3, Metodutveckling: Underlätta utförandet av MKA med efterföljande känslighetsanalys.

Etapp 4, Fallstudier: Efter den inledande metodutvecklingsetapper 1–3 kommer arbetet till största del att utgå från fallstudier av befintliga byggnadsprojekt där utvecklade metoder testas, utvärderas och utvecklas. Här skulle man kunna ha ett samarbete med Smart Housing Småland kring deras testbäddar i form av verkliga byggprojekt.

Etapp 5, Redovisning: Redovisning och spridning av (del)resultat.

Projektledare är Hamid Movaffaghi, Jönköping University.

Fakta

ID: U4-2017-01 Beviljat i: Utlysning 4 - Livscykelperspektiv, juridik och organisation 2017 Projektledare: Hamid Movaffaghi