Projektet Nationella Riktlinjer ingår i fokusområdet standardisering och syftar till att utveckla branschgemensamma tillämpningsanvisningar för livscykelinformationshantering av byggnader och anläggningar. Förutom stödet från Smart Built Environment och aktörerna i projektorganisationen har projektet fått stöd från BIM Alliance och SKR.

Slutrapport Nationella Riktlinjer Fas 3

Rapportförfattare:

 • Rogier Jongeling, Plan B
 • Damir Omerovic, Plan B
 • Johan Asplund, Iterio
 • Klas Eckerberg, Byggtjänst
 • Lars Lidén, MetaFM
 • Jitka Hotovcova, Trafikverket
 • Salih Sen, Trafikverket
 • Sara Beltrami, AFRY
 • Per Ström, Avantec
 • Michel Atallah, HolyMoly

Riktlinjerna är publicerade på www.nationella-riktlinjer.se Fortsatt arbete pågår med vidareutveckling av Nationella Riktlinjer.

Nationella Riktlinjer är gjorda för de som ställer krav på digital information för byggd miljö och för de som berörs av kraven.

Riktlinjerna avser i första hand begrepp, processer och metoder relaterade till leverans och nyttjande av informationsmodeller.

 • I Riktlinjerna ingår en begreppslista med typiska begrepp relaterade till leveranser av informationsmodeller.
 • Det ingår även en samling metoder för framställning och tillämpning av leveranser av informationsmodeller. Metoder för exempelvis definition av CoClassbaserade egenskaper eller filbenämning är inkluderade.
 • Typiska processer är beskrivna för projekt-, varuförsörjnings- och förvaltningsprocesser. Vissa processer återkommer i flera livscykelsteg, såsom upphandlings-, gransknings- och godkännandeprocesser.
 • Leveransspecifikationer i form av mallar och exempel är inkluderade för leveranser av information i form av 3D-CAD-modeller, ritningar, dokument eller databas.
 • Mallar och värdelistor ingår som stöd till användare.

Riktlinjerna avser hela livscykeln för byggnader och anläggningar, men har tyngdpunkt i anvisningar för projektgenomförande.

Utbildning om Nationella Riktlinjer

Inom projektet Mikrolärande har en utbildning tagits fram. Kursen innehåller en serie utbildningsmoment som tillsammans förklarar hur du kan använda Nationella Riktlinjer på bästa sätt och på det viset arbeta smartare och mer enhetligt. Ta del av utbildningen.

Rapporten redovisar målgruppsanpassningen av Riktlinjerna, utvecklingen av förvaltningsorganisationen, användarvänligheten och samordningen med ett antal relaterade standarder, initiativ och organisationer.

Källinformationen för Riktlinjerna förvaltas med hjälp av Infopack som utvecklades som del av projektet (www.infopack.io). Infopack är ett öppet ramverk för förvaltning av information. Information "förpackas" i öppna format och kan sedan distribueras i olika former efter behov, Riktlinjernas webbplats är en form av distribution. Det går även att utveckla webbportaler, appar till mobila enheter, integrationer med gemensamma datamiljöer, m.m., eller traditionella dokument.

Information i Riktlinjerna är tillgänglig genom Gitlab i så-kallade repon. För Riktlinjerna används gruppen SWE-NRB på Gitlab.

Förvaltningen som syftar till att tillämpa, vidareutveckla och förbättra Riktlinjerna sker från 1 september 2021 genom föreningen BIM Alliance.

Riktlinjerna är publicerade på www.nationella-riktlinjer.se

Fakta

ID: S-2020-05 Beviljat i: Strategiska projekt 2020 Projektledare: Rogier Jongeling, Plan B