Målet för det aktuella projektet är att leverera en handlingsplan för strategiarbetet fram till 2030 samt den första 3-årsstrategin under den perioden. Strategin kommer innehålla vision, mål, färdplan, organisation och finansiering för genomförande under perioden 2021-2023. Handlingsplanen blir ett ramverk för hur framtagen strategi ska följas upp och revideras för nästkommande två strategiperioder.

Projektet hanterar frågor som rör området ”standardisering kring digital samhällsbyggnadsinformation” på en strategisk nivå. Projektet kommer inte att arbeta med framtagning och utveckling av standarder eller kopplade processer för framtagande.

Aktuellt

Efter förra workshopen i november har vi i projektgruppen, så här långt, identifierat tre fokusområde för aktiviteter.
• Utveckling av standards
• Implementering
• Ansvarsfrågor och regelverk

Vår expertgrupp arbetar just nu med 8 projektbeskrivningar som är tänkt att föreslås som de projekt som bör genomföras under första strategiperioden som sträcker sig till och med 2023

De 8 projekten är:

- Standardisera kommunala geodata i primär-/baskartan
- Leveransspecifikationer för utbyte av geodata och BIM-data
- Standardiserad granskningsprocess för modellbaserad granskning
- Skapa tillämpningar baserade på ISO-19650
- Skapa tillämpningar för klassifikation baserade på ISO-81346 och ISO-12006-2
- Skapa tillämpningsanvisningar för IFC
- Leveransspecifikation för miljödeklaration
- Leveransspecifikation för överlämning till förvaltning

Den 22 mars kör vi sista workshopen i projektet och kommer då att fokusera på själva arbetssättet för framtagandet av den första strategin. Man kan se det som en stor feedbackövning. Materialet blir en viktig input till Ramverket som ska styra uppföljning och framtagande av strategin för 2024-2026

Det finns även två kortare(30min) informationsmöte inbokade för Referensgruppen inbokade:
16 april och 21 maj

Anmäl dig till Referensgruppen nedan för att få tillgång till allt material samt för att bli inbjuden till workshops och informationsmöte.

Referensgrupp - anmäl dig

Som medlem i referensgruppen får du möjlighet att påverka strategin och handlingsplanen. Du kommer att bli kallad till tre-fyra distansworkshoppar á 2-3 timmar och får också ett antal utskick med material under projektets gång.

Vi söker dig som har en förståelse för hur vår bransch fungerar och ser bättre informationsflöde som en pusselbit till en effektivare samhällsbyggnadssektor. Du behöver inte ha några kunskaper eller intresse av standarder för att vara med. Bedömd tidsåtgång är, beroende på intresse och ambitionsnivå, från 10 till 20 timmar fram till juni 2021.

Ange namn på organisation eller företag
Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning som delas ut i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.

Bakgrund

Projektet är initierat av processledaren för temaområdet och har grundats på resultat från fokusområdena Standardisering och Livscykelperspektiv som genomförts under Smart Built Environments programperiod 2016-2018. Underlag har också tagits fram genom ett trettiotal intervjuer av personer representerande olika aktörer i byggsektorn samt från tre öppna workshops genomförda under maj 2019.

Fakta

ID-nr: S-2019-04
Beviljat i: strategiskt projekt, hösten 2019
Projektledare: Pontus Bengtsson, Autodesk