Öppna data innebär i detta fall tillgängliga under öppna datalicensen Creative Commons. Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på kommunens öppna data. Detta gäller även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner.

I dagsläget pågår ett projekt att samla alla tekniska utredningar inom kommunens samhällsbyggnadsprocess. Exempel på tekniska utredningar är geotekniska undersökningar, markföroreningar, naturvärdesinventering, bullerutredning med mera. Projektet pågår och data är tillgängligt internt inom kommunen. Alla utredningar är sökbara via ett internt kartverktyg. Inom detta pågående projekt tillkommer nya kategorier och utredningar hela tiden.

Projekt utreder möjligheten att publicera detta data externt som
öppna data. För att kunna publicera data externt under öppna data-licensen behöver vi utreda förutsättningarna för detta. Med förutsättningar avses informationssäkerhet, GDPR, dataägarskap, tekniska aspekter etcetera.

I första hand ska förutsättningarna utredas, därefter kommer data att publiceras i mån av resurser. Det är av stor vikt att förutsättningarna utreds fullt ut, så alla aspekter blir utredda.

Nyttan med att publicera utredningar externt blir att externa exploatörer och konsulter får tillgång till alla utredningar som gjorts inom samhällsbyggnadsprocessen. Utredningarna som redan är utförda behöver då inte utföras igen och det blir även möjligt att nyttja delar av en teknisk utredning. Kommunen hanterar utredningar som är offentliga handlingar enkelt kan publiceras och slipper hanteras enskilt vid varje förfrågan. En svårvärderad nytta men mycket viktigt för en kommun i Norrlands inland är att exploatörer och entreprenörer vill investera i kommunen. Det blir enklare om alla förutsättningar är kända och tydliga. Ett mål skulle kunna vara att tio utredningar ska återanvändas av externa aktörer.

En ofta påtalad nytta med öppna data är möjligheten till innovation och att spekulera i framtida innovation är svårt och utanför projektets kontroll. Projektet ska se till att förutsättningarna för innovation finns!

Fakta

ID: i3-1
Beviljat i: Innovationsidén 3
Projektledare: Torbjörn Rost, Östersunds kommun