Svenska kommuner bedriver ett ambitiöst miljö- och klimatarbete; en utmaning i arbetet är att miljöproblem är komplexa och orsakssambanden svårdefinierbara. Miljöarbetet har traditionellt fokuserat på utmaningar med miljöeffekter (skador på miljön) och miljötillstånd (tex halter av föroreningar i miljön); men forskningen pekar mot att ett proaktivt miljöarbete i stället bör fokusera på de aktiviteter och fysiska resursflöden som ger upphov till oönskade effekter och tillstånd. Behovet av att kunna visualisera, diskutera och besluta kring nödvändiga åtgärder har blivit allt tydligare; allra mest brådskande är att tillgängliggöra och nyttiggöra klimatrelaterade data.

Innovationsidén REFLOW avser att vidareutveckla tidigare forskningsbaserade modeller över resursflöden och deras miljöfotavtryck; och anpassa dem till visualiseringar som kan användas i den kommunala verksamheten
för kommunikationen av nuläge/uppföljning men även som planeringsverktyg - med fokus på klimatomställning. Innovationsidén bygger även på samordning mellan svenska kommuner; med syfte att gemensamt identifiera och tillgängliggöra ”centrala/prioriterade” digitala data och på sikt tillgängliggöra modellen för flera kommuner.

Detta förberedelseprojekt syftar till att fortsätta utveckla innovationsidén med stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm som fallstudie; att mobilisera ytterligare kommuner och parter som vill utveckla och testa idén; samt att ta fram underlag för ett mer omfattande utvecklingsprojekt.

Den förväntade nyttan av projektet är utveckling av mer kunskapsbaserade och effektiva metoder och verktyg för klimat- och hållbarhetsarbetet i svenska kommuner; samt ökad tydlighet och kravställning vad gäller tillgängliggörande av klimatrelaterade data.

Projektet är ett samarbete mellan Stockholms stads Exploateringskontor; KTH Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; forskningsinstitutet RISE; och företaget Ecoloop AB.

Fakta

ID: UI-2022-8
Beviljat i: Innovationsidén 2
Projektledare: Maria Lennartsson, Stockholms stad