Fler och fler fastighetsägare, byggherrar och entreprenörer lägger resurser på att skapa väl genomarbetade BIM-modeller i sina byggprojekt. Samtidigt ställs krav på att beräkna klimatpåverkan i olika byggskeden. Detta projekt har som målsättning att skapa ett skalbart flöde för att klimatberäkna såväl enkla som komplexa byggprojekt från BIM-modell, i projektens olika byggskeden.

Klimatberäkning är idag en central fråga inom byggbranschen. Enligt Boverket står bygg- och fastighetssektorn för drygt 20 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. För att styra mot en minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande, kommer en ny lag om klimatdeklaration av byggnader januari 2022.
Överföring av information mellan BIM-modell och klimatberäkning är ett känt problem, som studerats vid flera tidigare utlysningar. En av slutsatserna är att standardisering är den mest lovande lösningen. Standardiseringen kommer förmodligen vara fragmenterad och pågå under en lång tid. Det saknas effektiva metoder för att fullt utnyttja den information som finns i dagens BIM-modeller.

Detta projekt vill utforska metoder för att bättre dra nytta av den data som redan finns i BIM-modeller. Projektet har som målsättning att integrera kompetens från olika discipliner, för att omsätta insikter i praktiken med hjälp av modern teknik. De senaste åren har flera pusselbitar kommit på plats inom maskininlärning och AI i Sverige. Genom att skapa en kombinerad lösning, som drar nytta av en regelbaserad materialtolkning och i vissa fall nyttja AI, hoppas projektet kunna bidra med nya metoder för att klimatberäkna BIM-modeller. Det finns även icke-tekniska hinder som behöver överbryggas. Projektet kommer därför sätta upp en kunskapsportal för att sprida kunskap kring klimatberäkningar från BIM-modeller.

Fakta

ID: U9-2021-9
Beviljat i: Utlysning 9
Projektledare: John Sjulander, Plant An Idea AB